Hybrydowa praca zdalna – czy można pracować pół dnia w biurze, a drugie pół dnia zdalnie z domu albo innego miejsca?

Hybrydowa praca zdalna pół dnia w biurze i pół dnia w domu. Można? Można. Dopuszczalna jest sytuacja, w której pracownik wykonuje pracę przez część dnia stacjonarnie, np. w biurze, a pozostałe godziny przypadające na tę dniówkę pracowniczą przepracuje zdalnie z domu czy innego miejsca. Żaden przepis, dotyczący pracy zdalnej hybrydowej nie nakazuje, aby było to łączenie pracy zdalnej i stacjonarnej, ale polegające na tym, że przez określone dni pracownik pracuje stacjonarnie i przez określne zdalnie.

Praca zdalna hybrydowa może polegać na łączeniu pracy zdalnej z pracą stacjonarną również w obrębie jednej dniówki roboczej. Jedynym w zasadzie problemem jest to, czy np. czas przemieszczania się z biura do domu, który przypada na normalne godziny pracy, zaliczyć do czasu pracy, czy nie, skoro pracownik nie pozostaje w tym czasie do dyspozycji pracodawcy i nie wykonuje pracy. Więcej o tym za chwilę.

Hybrydowa praca zdalna. Na czym to polega?

Stosownie do przepisu art. 67(18) kodeksu pracy praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Już powołany powyżej przepis wskazuje, że praca może być wykonywana częściowo w formie zdalnej i częściowo stacjonarnej (np. w siedzibie pracodawcy). Potocznie określa się to mianem hybrydowej pracy zdalnej.

Sposób, w jaki ta hybrydowa praca zdalna ma się odbywać, ustala się w regulaminie pracy zdalnej, a jeśli takiego regulaminu pracodawca nie wprowadził, w indywidualnym porozumieniu z pracownikiem. W zasadzie takie porozumienie może dowolnie kształtować dni czy godziny pracy zdalnej, byle zachowane zostały nienaruszone normy czasu pracy (co do 8 godzin na dobę i średnio 40 godzin tygodniowo, z zastrzeżeniem obniżonych norm dla np. pracowników niepełnosprawnych i z zastrzeżeniem, że pracownik może pracować np. w równoważnym czasie pracy z dniówką przedłużoną do 12 godzin).

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ustalić, że pracownik np. 3 godziny dziennie pracuje zdalnie a pozostałe 5 (czy inną ilość) stacjonarnie. Hybrydowa praca zdalna może polegać na wyznaczeniu konkretnych dni, w których pracownik pracuje zdalnie, ale może też polegać na wyznaczeniu konkretnych godzin w konkretnych dniach, kiedy pracownik pracuje zdalnie.

Pół dnia zdalnie, pół dnia stacjonarnie

W praktyce dopuszczalne jest rozwiązanie, w którym pracownik pracuje np. 8 – 11 zdalnie, a następnie od 11:30 do 16:30 stacjonarnie. Siłą rzeczy nie da się dniówki pracowniczej rozłożyć w ten sposób, aby pracownik mieścił się w 8 godzinach zegarowych zarówno z pracą zdalną, jak i stacjonarną, bo dochodzi tu jeszcze czas przemieszczania się między stacjonarnym a zdalnym miejscem pracy.

Przepisy prawa pracy w ogóle tej kwestii nie regulują. A więc kwestia czasu niezbędnego na przemieszczanie się jest ustalana z reguły w indywidualnym przypadku każdego pracownika. Tego czasu przemieszczania się nie zalicza się do czasu pracy, bo pracownik w tym czasie nie wykonuje efektywnie pracy.

Należy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pracodawca ma możliwość wprowadzenia w zakładzie pracy godzinnej przerwy na załatwienie prywatnych spraw osobistych:

Kodeks pracy

Tyle, że wprowadzenie takiej przerwy formalnie wyłącznie w celu umożliwienia pracownikowi przemieszczenia się ze stacjonarnego do zdalnego miejsca pracy (i odwrotnie) przeczy założeniu samej przerwy – ona jest wdrażana na spożycie posiłku lub załatwienie spraw osobistych.

Lepiej więc po prostu tak ustalić rozkład czasu pracy pracownika, aby przewidywał on niezaliczany do czasu pracy czas przemieszczania się.

Okazjonalna praca zdalna

Stosownie do art. 67(33) kodeksu pracy praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Powstaje pytanie, czy np. pracownik po przepracowaniu połowy dnia stacjonarnie może złożyć wniosek o wykonywanie przez resztę dnia okazjonalnej pracy zdalnej?

Przepisy prawa pracy nie wskazują, aby było to niemożliwe. A więc uznać należy, że także i okazjonalna praca zdalna może być wykonywana w ten sposób, że część dnia pracownik pracuje stacjonarnie, a część zdalnie.

Należy jednak pamiętać o limicie tych 24 dni. One nie przeliczają się na godziny. A więc nie ma znaczenia, czy pracownik danego dnia pracował okazjonalnie zdalnie 1 czy 8 godzin – wykorzystał 1 dzień okazjonalnej pracy zdalnej.

Nasza pełna oferta szkoleniowa tutaj: Szkolenia online dla wzrokowców oraz tutaj: Kursy online z certyfikatem z elastycznym dostępem

19 maja 2024
SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2024