Regulamin

Zasady korzystania z zasobów serwisu

§1.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z zasobów serwisu spd2.pl. Akceptacja zapisów i postanowień Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów serwisu.

§2.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Usługodawca - właściciel strony internetowej spd2.pl - SPD SZKOLENIA z siedzibą w Smardzowice 150, 32-077 Smardzowice k. Krakowa,

Platforma - strona internetowa, znajdująca się pod adresem spd2.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów serwisu. Niektóre zasoby, w szczególności materiały szkoleniowe, dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, posiadających w serwisie zarejestrowane konto Uczestnika i po zalogowaniu się w serwisie.

Szkolenie - zestaw nagrań audiowizualnych wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami - nagraniami audio, dokumentami do pobrania, materiałami dydaktycznymi itp., połączonych w jedną merytoryczną i tematyczną całość, udostępnionych Użytkownikom, którzy dokonali zapisu na szkolenie.

Rejestracja konta użytkownika - czynność, polegająca na wybraniu unikalnej nazwy użytkownika oraz hasła dostępu do serwisu, niezbędna do uzyskania dostępu do tych zasobów serwisu, które są udostępniane wyłącznie użytkownikom zalogowanym

Nazwa użytkownika (Login) - zestaw znaków, znany użytkownikowi, ustalany przez Uczestnika na etapie rejestracji konta Użytkownika. Nazwa użytkownika tworzona jest albo ręcznie w procesie rejestracji konta użytkownika, albo automatycznie, na etapie dokonywania zapisu na szkolenie.

Hasło - unikalny, znany wyłącznie Użytkownikowi zestaw znaków, służący do logowania się do serwisu i uzyskania dostępu do całości jego zasobów.

§3.

Użytkownik, który chce skorzystać z zasobów Serwisu spd2.pl, musi posiadać urządzenie w postaci komputera (w tym komputera przenośnego), tabletu, telefonu komórkowego, z dostępem do internetu. Pobrane zasoby, w tym w szczególności nagrania dźwiękowe, są dostępne również bez dostępu do internetu (zasoby te Użytkownik może pobrać z każdej lekcji szkolenia).

Usługodawca zapewnia wszelką należytą staranność, aby umożliwić Użytkownikowi niezakłócone korzystanie z serwisu i jego zasobów. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do wykonywania cyklicznych praco konserwacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów serwisu, ich aktualizację, jak również zapewnienie bezpieczeństwa kont Użytkowników. W takiej sytuacji dostęp do serwisu może zostać ograniczony albo całkowicie wstrzymany na okres, nie przekraczający jednej godziny.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika z zasobów serwisu w sytuacji, gdy przeszkody leżą po stronie Użytkownika, w szczególności dotyczą braku odpowiedniego urządzenia do wyświetlania zasobów serwisu.

Usługodawca zapewnia, iż korzystanie z zasobów serwisu nie powoduje po stronie Użytkownika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania. Aby Użytkownik mógł bez przeszkód korzystać z zasobów serwisu, nie musi instalować i posiadać jakiegokolwiek oprogramowania dedykowanego. Do korzystania z zasobów serwisu wystarczająca jest każda przeglądarka internetowa.

§4.

Wszystkie podane w serwisie ceny szkoleń są cenami BRUTTO, obejmującymi dostęp do szkolenia, przedłużenie dostępu do szkolenia na żądanie Użytkownika, wydruk i wysyłkę  listem poleconym certyfikatu i zaświadczenia MEN, konsultacje z Trenerem, udostępnianie dodatkowych materiałów itp. Jeśli podana w serwisie cena jest wyższa, niż podana np. w ogłoszeniach z ofertą szkoleniową, znalezioną przez Użytkownika w sieci Internet, obowiązująca jest cena niższa.

Usługodawca zapewnia i gwarantuje, iż cena BRUTTO, w jakiej Użytkownik otrzymał dostęp do danego szkolenia oraz wszystkich jego zasobów, nie zmieni się w trakcie odbywania przez Użytkownika szkolenia, powodując po jego stronie konieczność jakichkolwiek dopłat.

Z tytułu zakupu udziału w szkoleniu Użytkownik otrzymuje rachunek, wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Użytkownika, a na żądanie Użytkownika również w postaci drukowanej, opatrzonej pieczęciami i podpisem, wysłany na wskazany adres pocztowy.

Usługodawca zapewnia wszelką należytą staranność, aby umożliwić Użytkownikowi niezakłócone korzystanie z serwisu i jego zasobów. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do wykonywania cyklicznych praco konserwacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów serwisu, ich aktualizację, jak również zapewnienie bezpieczeństwa kont Użytkowników. W takiej sytuacji dostęp do serwisu może zostać ograniczony albo całkowicie wstrzymany na okres, nie przekraczający jednej godziny.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny, w szczególności poprzez udzielanie rabatów. Usługodawca zapewnia sobie również możliwość udzielenia Użytkownikowi dostępu do szkolenia bez jakichkolwiek opłat.

Użytkownik może - na swoje uzasadnione żądanie - uiścić opłatę za udział w szkoleniu w ratach. Wysokość rat i harmonogram ich spłat ustalany jest każdorazowo indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

§5.

Użytkownik, który chce wziąć udział w szkoleniu, dokonuje rejestracji konta w serwisie, a następnie po zalogowaniu się zapisuje się na szkolenie, podając dane do wystawienia rachunku. Szkolenie jest dostępne dla Użytkownika w ciągu godziny od zapisania się na szkolenie, o czym Użytkownik zostaje powiadomiony stosowną informacją, wysyłaną na wskazany adres email. Zamówienia realizowane są na bieżąco, w celu umożliwienia Użytkownikowi rozpoczęcia i kontynuowania szkolenia w dogodnym dla niego czasie.

Użytkownik, który nie zarejestrował konta użytkownika w serwisie, przy zapisywaniu się na szkolenie podaje hasło dostępu do serwisu, a jego konto Użytkownika zostaje utworzone automatycznie. Informacja o utworzeniu konta użytkownika wysyłana jest na adres email Użytkownika, wraz z podaniem loginu.

Po uzyskaniu dostępu do szkolenia Użytkownik dokonuje opłaty za udział w szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 3 regulaminu.

Po zapisaniu się na szkolenie, Użytkownik otrzymuje dostęp do niego na okres 90 dni, przy czym okres ten, na żądanie Użytkownika, jest bezpłatnie przedłużany o kolejne 90 dni. Usługodawca nie narzuca tempa nauki, jej harmonogramu itp. Dostęp do szkolenia udzielany jest bezwarunkowo, a w okresie abonamentowym 90 dni Użytkownik korzysta z zasobów serwisu, w szczególności bierze udział w szkoleniu, w swobodnie wybranym miejscu i czasie.

Usługodawca zapewnia wszelką należytą staranność, aby umożliwić Użytkownikowi niezakłócone korzystanie z serwisu i jego zasobów. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do wykonywania cyklicznych praco konserwacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów serwisu, ich aktualizację, jak również zapewnienie bezpieczeństwa kont Użytkowników. W takiej sytuacji dostęp do serwisu może zostać ograniczony albo całkowicie wstrzymany na okres, nie przekraczający jednej godziny.

§6.

Usługodawca dopełni należytej staranności, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie serwisu i dostęp do jego zasobów. Usługodawca zapewnia sobie prawo do okresowego wstrzymania funkcjonowania serwisu, celem przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych.

Użytkownik, który z przeszkód przez siebie niezawinionych doznał przeszkód w dostępie do serwisu i jego zasobów, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o tym fakcie oraz podjąć współpracę z Usługodawcą w celu rozwiązania wszelkich problemów technicznych i odzyskania dostępu do serwisu oraz jego zasobów. Usługodawca zapewnia wszelkie wsparcie techniczne w tym zakresie, w szczególności informuje Użytkownika o niezbędnej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

§7.

Użytkownik, w celu wzięcia udziału w szkoleniu, zapisuje się na nie, a po udostępnieniu mu dostępu do tego szkolenia, loguje się za pomocą swojej nazwy użytkownika i ustalonego hasła i korzysta z zasobów serwisu w miejscu i czasie dogodnie przez siebie wybranym.

Dostęp do szkolenia udzielany jest Użytkownikowi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem przerw w celu konserwacji i aktualizacji serwisu.

Czas trwania szkolenia zależy wyłącznie od Użytkownika, w szczególności od przyjętego przez niego tempa nauki, częstotliwości przerabiania poszczególnych partii materiału. Użytkownik sam decyduje o momencie zakończenia szkolenia. O zakończeniu szkolenia Użytkownik informuje Usługodawcę, przesyłając wypełniony test egzaminacyjny oraz dane, niezbędne do wystawienia zaświadczenia MEN i certyfikatu udziału w szkoleniu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania danych do logowania osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieautoryzowanego dostępu do zasobów szkolenia z konta Użytkownika, który udostępnił dane do logowania się do systemu osobom trzecim.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje do stosowania, iż wszelkie materiały, udostępnione w serwisie w ramach udziału w szkoleniu, są objęte prawami autorskimi, należącymi do NIEPUBLICZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SPD SZKOLENIA i podlegają ochronie prawnej w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§8.

Użytkownik, który stwierdzi wady w dostarczonych mu materiałach i zasobach, ma prawo zgłoszenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, przy czym zakłada się, iż wiadomość email, wysłana na adres email, wskazany w zakładce "Kontakt" w serwisie, jest wiadomością, złożoną z zachowaniem formy pisemnej.

Reklamacja Użytkownika powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz numer zamówienia, który został Użytkownikowi dostarczony na etapie dokonywania zapisu na szkolenie.

Okres abonamentowy, na jaki Użytkownikowi udzielono dostępu do szkolenia, ulega wydłużeniu o czas rozpatrywania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia zasobów wolnych od wskazanych przez Użytkownika wad.

§9.

Wszelkie materiały i zasoby, udostępnione w serwisie spd2.pl, podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów serwisu bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

Udostępnione Użytkownikowi materiały w postaci załączników do poszczególnych lekcji - wzorów pism, formularzy, oświadczeń itp., mogą być wykorzystywane bez ograniczeń, z wyłączeniem wykorzystania ich na użytek komercyjny, w szczególności użytek konkurencyjny w stosunku do Usługodawcy.

§10.

Rejestrując w serwisie konto Użytkownika Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, które dobrowolnie podał na etapie rejestracji albo dokonując zapisu na szkolenie. Administratorem tych danych osobowych jest Usługodawca. Usługodawca zapewnia, iż wszelkie udostępnione dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia rachunku oraz dokumentów, potwierdzających ukończenie szkolenia przez Użytkownika - zaświadczenia MEN i certyfikatu.

Wybrane dane osobowe są niezbędne w celu zarejestrowania konta Użytkownika. Wybrane dane osobowe są niezbędne w celu złożenia zamówienia i zapisu na szkolenie.

Użytkownik ma prawo wglądu, zmiany, uzupełnienia czy usunięcia swoich danych osobowych. Dane osobowe Użytkownik może zmieniać samodzielnie, po zalogowaniu się na swoje Konto Użytkownika w serwisie spd2.pl.

§11.

Rejestrując w serwisie konto Użytkownika Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do jego stosowania.

Zapisując się na szkolenie Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do jego stosowania.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu, w szczególności niezbędnej w świetle dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa.

W prawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie o ochronie danych osobowych oraz przepisów, zapewniających ochronę Konsumenta.

Zapisz się już teraz

{"title":"Zapisz si\u0119 ju\u017c teraz","show_title":"1","post_type":"course","taxonomy":"","term":"","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"course3","masonry":"0","grid_columns":"clear1 col-md-12","column_width":"200","gutter":"30","grid_number":"1","infinite":"0","pagination":"0","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}

Kto jest on-line

Aktualnie nie ma użytkowników on-line
top
SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2017