Regulamin

Zasady korzystania z zasobów serwisu

§1.

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z zasobów serwisu spd2.pl. Akceptacja zapisów i postanowień Regulaminu jest warunkiem korzystania z zasobów serwisu.

§2.

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Usługodawca - właściciel strony internetowej spd2.pl - Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA z siedzibą: ul. Szkolna 32, 32-077 Smardzowice

Platforma - strona internetowa, znajdująca się pod adresem spd2.pl, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z zasobów serwisu. Niektóre zasoby, w szczególności materiały szkoleniowe, dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, posiadających w serwisie zarejestrowane konto Uczestnika i po zalogowaniu się w serwisie.

Szkolenie - zestaw nagrań audiowizualnych wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami - nagraniami audio, dokumentami do pobrania, materiałami dydaktycznymi itp., połączonych w jedną merytoryczną i tematyczną całość, udostępnionych Użytkownikom, którzy dokonali zapisu na szkolenie.

Rejestracja konta użytkownika - czynność, polegająca na wybraniu unikalnej nazwy użytkownika oraz hasła dostępu do serwisu, niezbędna do uzyskania dostępu do tych zasobów serwisu, które są udostępniane wyłącznie użytkownikom zalogowanym

Nazwa użytkownika (Login) - zestaw znaków, znany użytkownikowi, ustalany przez Uczestnika na etapie rejestracji konta Użytkownika. Nazwa użytkownika tworzona jest albo ręcznie w procesie rejestracji konta użytkownika, albo automatycznie, na etapie dokonywania zapisu na szkolenie.

Hasło - unikalny, znany wyłącznie Użytkownikowi zestaw znaków, służący do logowania się do serwisu i uzyskania dostępu do całości jego zasobów.

§3.

Użytkownik, który chce skorzystać z zasobów Serwisu spd2.pl, musi posiadać urządzenie w postaci komputera (w tym komputera przenośnego), tabletu, telefonu komórkowego, z dostępem do internetu. Pobrane zasoby, w tym w szczególności nagrania dźwiękowe, są dostępne również bez dostępu do internetu (zasoby te Użytkownik może pobrać z każdej lekcji szkolenia).

Usługodawca zapewnia wszelką należytą staranność, aby umożliwić Użytkownikowi niezakłócone korzystanie z serwisu i jego zasobów. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do wykonywania cyklicznych praco konserwacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów serwisu, ich aktualizację, jak również zapewnienie bezpieczeństwa kont Użytkowników. W takiej sytuacji dostęp do serwisu może zostać ograniczony albo całkowicie wstrzymany na okres, nie przekraczający jednej godziny.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Użytkownika z zasobów serwisu w sytuacji, gdy przeszkody leżą po stronie Użytkownika, w szczególności dotyczą braku odpowiedniego urządzenia do wyświetlania zasobów serwisu.

Usługodawca zapewnia, iż korzystanie z zasobów serwisu nie powoduje po stronie Użytkownika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania. Aby Użytkownik mógł bez przeszkód korzystać z zasobów serwisu, nie musi instalować i posiadać jakiegokolwiek oprogramowania dedykowanego. Do korzystania z zasobów serwisu wystarczająca jest każda przeglądarka internetowa.

§4.

Wszystkie podane w serwisie ceny szkoleń są cenami BRUTTO, obejmującymi dostęp do szkolenia, przedłużenie dostępu do szkolenia na żądanie Użytkownika, wydruk i wysyłkę  listem poleconym certyfikatu i zaświadczenia MEN, konsultacje z Trenerem, udostępnianie dodatkowych materiałów itp. Jeśli podana w serwisie cena jest wyższa, niż podana np. w ogłoszeniach z ofertą szkoleniową, znalezioną przez Użytkownika w sieci Internet, obowiązująca jest cena niższa.

Usługodawca zapewnia i gwarantuje, iż cena BRUTTO, w jakiej Użytkownik otrzymał dostęp do danego szkolenia oraz wszystkich jego zasobów, nie zmieni się w trakcie odbywania przez Użytkownika szkolenia, powodując po jego stronie konieczność jakichkolwiek dopłat.

Z tytułu zakupu udziału w szkoleniu Użytkownik otrzymuje rachunek, wysyłany drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Użytkownika, a na żądanie Użytkownika również w postaci drukowanej, opatrzonej pieczęciami i podpisem, wysłany na wskazany adres pocztowy.

Usługodawca zapewnia wszelką należytą staranność, aby umożliwić Użytkownikowi niezakłócone korzystanie z serwisu i jego zasobów. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do wykonywania cyklicznych praco konserwacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów serwisu, ich aktualizację, jak również zapewnienie bezpieczeństwa kont Użytkowników. W takiej sytuacji dostęp do serwisu może zostać ograniczony albo całkowicie wstrzymany na okres, nie przekraczający jednej godziny.

Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany ceny, w szczególności poprzez udzielanie rabatów. Usługodawca zapewnia sobie również możliwość udzielenia Użytkownikowi dostępu do szkolenia bez jakichkolwiek opłat.

Użytkownik może - na swoje uzasadnione żądanie - uiścić opłatę za udział w szkoleniu w ratach. Wysokość rat i harmonogram ich spłat ustalany jest każdorazowo indywidualnie pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

§5.

Użytkownik, który chce wziąć udział w szkoleniu, dokonuje rejestracji konta w serwisie, a następnie po zalogowaniu się zapisuje się na szkolenie, podając dane do wystawienia rachunku. Szkolenie jest dostępne dla Użytkownika w ciągu godziny od zapisania się na szkolenie, o czym Użytkownik zostaje powiadomiony stosowną informacją, wysyłaną na wskazany adres email. Zamówienia realizowane są na bieżąco, w celu umożliwienia Użytkownikowi rozpoczęcia i kontynuowania szkolenia w dogodnym dla niego czasie.

Użytkownik, który nie zarejestrował konta użytkownika w serwisie, przy zapisywaniu się na szkolenie podaje hasło dostępu do serwisu, a jego konto Użytkownika zostaje utworzone automatycznie. Informacja o utworzeniu konta użytkownika wysyłana jest na adres email Użytkownika, wraz z podaniem loginu.

Po uzyskaniu dostępu do szkolenia Użytkownik dokonuje opłaty za udział w szkoleniu, z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 3 regulaminu.

Po zapisaniu się na szkolenie, Użytkownik otrzymuje dostęp do niego na okres 90 dni, przy czym okres ten, na żądanie Użytkownika, jest bezpłatnie przedłużany o kolejne 90 dni. Usługodawca nie narzuca tempa nauki, jej harmonogramu itp. Dostęp do szkolenia udzielany jest bezwarunkowo, a w okresie abonamentowym 90 dni Użytkownik korzysta z zasobów serwisu, w szczególności bierze udział w szkoleniu, w swobodnie wybranym miejscu i czasie.

Usługodawca zapewnia wszelką należytą staranność, aby umożliwić Użytkownikowi niezakłócone korzystanie z serwisu i jego zasobów. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do wykonywania cyklicznych praco konserwacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa zasobów serwisu, ich aktualizację, jak również zapewnienie bezpieczeństwa kont Użytkowników. W takiej sytuacji dostęp do serwisu może zostać ograniczony albo całkowicie wstrzymany na okres, nie przekraczający jednej godziny.

§6.

Usługodawca dopełni należytej staranności, aby zapewnić niezakłócone funkcjonowanie serwisu i dostęp do jego zasobów. Usługodawca zapewnia sobie prawo do okresowego wstrzymania funkcjonowania serwisu, celem przeprowadzenia niezbędnych prac konserwacyjnych i aktualizacyjnych.

Użytkownik, który z przeszkód przez siebie niezawinionych doznał przeszkód w dostępie do serwisu i jego zasobów, ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Usługodawcy o tym fakcie oraz podjąć współpracę z Usługodawcą w celu rozwiązania wszelkich problemów technicznych i odzyskania dostępu do serwisu oraz jego zasobów. Usługodawca zapewnia wszelkie wsparcie techniczne w tym zakresie, w szczególności informuje Użytkownika o niezbędnej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

§7.

Użytkownik, w celu wzięcia udziału w szkoleniu, zapisuje się na nie, a po udostępnieniu mu dostępu do tego szkolenia, loguje się za pomocą swojej nazwy użytkownika i ustalonego hasła i korzysta z zasobów serwisu w miejscu i czasie dogodnie przez siebie wybranym.

Dostęp do szkolenia udzielany jest Użytkownikowi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem przerw w celu konserwacji i aktualizacji serwisu.

Czas trwania szkolenia zależy wyłącznie od Użytkownika, w szczególności od przyjętego przez niego tempa nauki, częstotliwości przerabiania poszczególnych partii materiału. Użytkownik sam decyduje o momencie zakończenia szkolenia. O zakończeniu szkolenia Użytkownik informuje Usługodawcę, przesyłając wypełniony test egzaminacyjny oraz dane, niezbędne do wystawienia zaświadczenia MEN i certyfikatu udziału w szkoleniu.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania danych do logowania osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku nieautoryzowanego dostępu do zasobów szkolenia z konta Użytkownika, który udostępnił dane do logowania się do systemu osobom trzecim.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje do stosowania, iż wszelkie materiały, udostępnione w serwisie w ramach udziału w szkoleniu, są objęte prawami autorskimi, należącymi do NIEPUBLICZNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO SPD SZKOLENIA i podlegają ochronie prawnej w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§8.

Użytkownik, który stwierdzi wady w dostarczonych mu materiałach i zasobach, ma prawo zgłoszenia reklamacji. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, przy czym zakłada się, iż wiadomość email, wysłana na adres email, wskazany w zakładce "Kontakt" w serwisie, jest wiadomością, złożoną z zachowaniem formy pisemnej.

Reklamacja Użytkownika powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz numer zamówienia, który został Użytkownikowi dostarczony na etapie dokonywania zapisu na szkolenie.

Okres abonamentowy, na jaki Użytkownikowi udzielono dostępu do szkolenia, ulega wydłużeniu o czas rozpatrywania reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia zasobów wolnych od wskazanych przez Użytkownika wad.

§9.

Wszelkie materiały i zasoby, udostępnione w serwisie spd2.pl, podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów serwisu bez zgody Usługodawcy jest zabronione.

Udostępnione Użytkownikowi materiały w postaci załączników do poszczególnych lekcji - wzorów pism, formularzy, oświadczeń itp., mogą być wykorzystywane bez ograniczeń, z wyłączeniem wykorzystania ich na użytek komercyjny, w szczególności użytek konkurencyjny w stosunku do Usługodawcy.

§10.

 1. Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym rozporządzeniem RODO. Użytkownik ma świadomość, iż odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi zapisanie się na szkolenie oraz udział w nim.
 2. Dane osobowe, o których mowa powyżej, niezbędne do zapisania się na szkolenie i realizacji usługi szkoleniowej, to: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu. Dodatkowo do wystawienia zaświadczenia na druku MEN wymagane jest podanie następujących danych dodatkowych: data urodzenia, miejsce urodzenia, PESEL. Wskazany powyżej zakres danych osobowych to katalog zamknięty - żadne inne dane osobowe nie są przetwarzane w procesie zapisania się na szkolenie, udziału w nim, uzyskania dokumentów, potwierdzających ukończenie szkolenia.
 3. Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane wyłącznie w celu umożliwienia Uczestnikowi zapisania się na szkolenie i wzięcia w nim udziału oraz otrzymania dokumentów ukończenia szkolenia. Dane osobowe nie są przetwarzane w żadnym innym celu, w szczególności nie są one udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca - Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego SPD SZKOLENIA z siedzibą w Smardzowice 150, 32-077 Smardzowice, NIP 5130015267, wpisane do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 130267. Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych - wszelkich informacji odnośnie przetwarzania danych udziela administrator, tel kontaktowy: 509 186 561, email: prawo@spdszkolenia.pl
 5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie oraz dla spełnienia zadość ustawowym celom - obowiązkom sprawozdawczym wobec Głównego Instytutu Statystycznego oraz Systemu Informacji Oświatowej.
 6. Dane osobowe Użytkownika/Klienta są niezbędne dla celów rejestracji w Serwisie. Dane osobowe Uczestnika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia - uczestnictwa w Szkoleniu/kursie.
 7. Użytkownik/Klient/Uczestnik ma prawo żądania wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych, przekazania ich podmiotowi trzeciemu.
 8. Administrator nie korzysta z profilowania danych osobowych.
 9. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw, przyznanych na mocy przepisów rozporządzenia RODO.
 10. Dane osobowe Klient/Uczestnik może samodzielnie zmieniać, po zalogowaniu się do swojego panelu w Serwisie. Na życzenie Uczestnika stosownych zmian dokonuje niezwłocznie Administrator, w zakresie wskazanym przez Uczestnika.
 11. Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do zapewnienia Uczestnikowi udziału w szkoleniu/szkoleniach oraz uzyskania przez niego dokumentów ukończenia danego szkolenia.
 12. Dane osobowe Uczestników są anonimizowane - korzystając z usług serwisu Uczestnik posługuje się określoną przez siebie nazwą Użytkownika, żadne dane osobowe nie są widoczne dla osób trzecich.
 13. Dane osobowe Uczestników nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

§11.

Rejestrując w serwisie konto Użytkownika Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do jego stosowania.

Zapisując się na szkolenie Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje się do jego stosowania.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszego Regulaminu, w szczególności niezbędnej w świetle dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa.

W prawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawie o ochronie danych osobowych oraz przepisów, zapewniających ochronę Konsumenta.

Zapisz się już teraz

{"title":"Zapisz si\u0119 ju\u017c teraz","show_title":"1","post_type":"course","taxonomy":"","term":"","post_ids":"","course_style":"recent","featured_style":"course3","masonry":"0","grid_columns":"clear1 col-md-12","column_width":"200","gutter":"30","grid_number":"1","infinite":"0","pagination":"0","grid_excerpt_length":"100","grid_link":"1","css_class":"","container_css":"","custom_css":""}
SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2022