Umowa o pracę zawarta w niedzielę a zgłoszenie do ubezpieczeń w ZUS

Zatrudnienie pracownika w niedzielę a zgłoszenie do ZUS - z jakim dniem zgłosić pracownika do ubezpieczeń w ZUS?

Osoba zatrudniona w stosunku pracy podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od dnia nawiązania stosunku pracy pracodawca ma obowiązek zgłosić pracownika do ubezpieczeń w ZUS na formularzu ZUS ZUA. Niektórzy pracodawcy mają jednak problem z ustaleniem, z jaką datą zgłosić pracownika do ubezpieczeń w ZUS, jeśli umowa o pracę została zawarta w dniu wolnym od pracy – np. w niedzielę czy święto. Takiego zgłoszenia dokonuje się z dniem, w którym stosunek pracy nawiązał się, przy czym niekoniecznie musi to być ten sam dzień, w którym zawarto umowę o pracę.

Umowa o pracę zawarta w niedzielę a zgłoszenie do ZUS

Zgodnie z art. 29 §2 kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na piśmie, a jeśli nie została ona zawarta w tej formie, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie warunki zatrudnienia. Jednocześnie zgodnie z art. 29 §1 kodeksu pracy, jednym z elementów tzw. merytorycznej części umowy o pracę jest wskazanie dnia rozpoczęcia pracy. Ten element umowy o pracę nie zawsze jednak znajdzie się w jej treści. Co wówczas? Jeśli w umowie o pracę nie wskazano dnia, w którym stosunek pracy ma się nawiązać (dnia rozpoczęcia pracy), to ten stosunek pracy nawiązuje się z dniem zawarcia umowy.

Umowę o pracę można podpisać z pracownikiem w niedzielę, a jako dzień rozpoczęcia pracy wskazać poniedziałek. Wówczas stosunek pracy nawiązuje się w poniedziałek. Jednocześnie poniedziałkowa data jest dniem, z którym należy pracownika zgłosić do ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Na dokonanie takiego zgłoszenia pracodawca ma 7 dni, licząc od poniedziałku.

Niedziela jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Nie oznacza to jednak, że w niedzielę (czy święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy) nie można pracownika zatrudnić. Można – nic nie stoi na przeszkodzie, aby umowę o pracę podpisać w dniu wolnym od pracy. Co więcej, nic również nie stoi na przeszkodzie, aby pierwszym dniem pracy pracownika (dniem nawiązania stosunku pracy) była właśnie niedziela czy święto – pierwszy dzień pracy jest wówczas dla pracownika dniem wolnym. Formalnie natomiast od tego dnia jest on pracownikiem, podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Taka sytuacja często ma miejsce, jeśli pracownik pracuje np. na podstawie umowy o pracę na czas określony, umowa ta dobiega końca, a od dnia następnego, który wypada w niedzielę czy święto, pracownik zostaje ponownie zatrudniony. Ma wówczas ciągłość zatrudnienia i ubezpieczenia.

Samego zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń w ZUS pracodawca dokonuje formularzem ZUS ZUA. W formularzu tym jako obowiązkowe wskazuje wszystkie ubezpieczenia – emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Zgłoszenia dokonuje się z kodem 0110 – jest to „podstawowy” kod tytułu ubezpieczenia dla pracowników, czyli osób zatrudnionych w stosunku pracy.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2022