Przedłużenie urlopu rodzicielskiego – kiedy jest możliwe?

Jak się odbywa łączenie rodzicielskiego z pracą

Jeśli pracownica łączy korzystanie urlopu rodzicielskiego z pracą, urlop rodzicielski ulega odpowiednio wydłużeniu. Co do zasady, stosownie do treści art. 182(1a) kodeksu pracy, po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownica może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze odpowiednio 32 albo 34 tygodni (w zależności od ilości dzieci, urodzonych przy jednym porodzie). Natomiast jeśli z urlopu rodzicielskiego korzystają oboje z rodziców, urlop ten przysługuje im w łącznym wymiarze 32 albo 34 tygodni. Jednocześnie łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą powoduje wydłużenie tego urlopu. Odbywa się ono na zasadach, określonych w art. 182(1e) i 182(1f) kodeksu pracy.

Wymiar części urlopu rodzicielskiego, o którą ten urlop rodzicielski zostaje wydłużony, jest równy iloczynowi tygodni równoległego łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą oraz wymiaru etatu, w jakim to podjęcie pracy następuje. Natomiast sposób liczenia nieznacznie ulega modyfikacji, jeśli pracownik zamierza pracować również w trakcie tej wydłużonej części urlopu rodzicielskiego. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, to znaczy jeśli pracownik zamierza pracować również w czasie wydłużenia urlopu rodzicielskiego, to wymiar tej części urlopu rodzicielskiego ustala się w taki sposób, że dzieli się wymiar tej części (obliczonej uprzednio jako iloczyn tygodni łączenia rodzicielskiego z pracą oraz wymiaru etatu tej pracy) przez różnicę „1 – wymiar etatu pracy w czasie przedłużenia urlopu rodzicielskiego”. Samo przedłużenie urlopu rodzicielskiego, który pracownik zamierza łączyć z pracą, odbywa się niejako dwuetapowo.

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Stosownie do §20 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków, jeśli pracownik składa wniosek o umożliwienie mu łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, to powinien w tym wniosku zawrzeć określenie anie z urlopu rodzicielskiego będzie łączone z pracą, jak również oświadczenie o zamiarze łączenia tej powstałej w wyniku wydłużenia rodzicielskiego części z pracą, w wymiarze maksymalnie do połowy etatu. Te informacje są pracodawcy niezbędne, aby można było precyzyjnie ustalić, do kiedy będzie trwać ten wydłużony urlop rodzicielski.

Pracodawca musi bezwzględnie pamiętać, iż w przypadku, gdy pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą, nie zawsze jest możliwe wymaganie od pracownika, aby ten pracował w nadgodzinach. Przykładowo jeśli pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą na pół etatu i pracuje po 4 godziny dziennie, to pracodawca nie może od niego żądać, aby pracował w wybrane dni np. po 6 godzin, czyli pozostawał w pracy przez 2 godziny w godzinach nadliczbowych. Natomiast, jeśli pracownik pracuje np. w godzinach od 8.00 do 12.00, a następnie od 12.00 do 16.00 korzysta z urlopu rodzicielskiego, to jest dopuszczalna praca w godzinach nadliczbowych, przypadających po godzinie 16.00.

Jeszcze jedna ważna rzecz – zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 października 2016 roku, oboje rodzice dziecka nie mogą jednocześnie korzystać z wydłużonej części urlopu rodzicielskiego, która to część powstała w wyniku proporcjonalnego wydłużenia urlopu rodzicielskiego w związku z faktem, iż pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą.

7 września 2017
SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2021