Minimalne wynagrodzenie za pracę w umowie o pracę – czy trzeba co rok ją aneksować?

Wynagrodzenie za pracę jest jednym z istotnych elementów stosunku pracy. Jest też jednym z elementów tzw. strony merytorycznej umowy o pracę (w umowie o pracę wskazuje się rodzaj umowy, stanowisko, wynagrodzenie, wymiar etatu, miejsce pracy, ewentualnie datę rozpoczęcia pracy). Samo wynagrodzenie w umowie o pracę może zostać określone na różne sposoby. Z reguły odbywa się to poprzez wskazanie stawki wynagrodzenia zasadniczego za miesiąc pracy, wynagrodzenia w stawce godzinowej, wynagrodzenia w systemie akordowym itp.

Niezależnie od powyższego, w treści umowy o pracę mogą się znaleźć zapisy, dotyczące dodatkowych składników wynagrodzenia – premii, prowizji itp. O ile jest to dopuszczalne, tak w praktyce znacznie lepiej określić te dobrowolne składniki wynagrodzeń nie w umowie o pracę, a np. w regulaminie wynagradzania. Wynika to z faktu, iż jeśli pracodawca chce pogorszyć warunki płacowe pracownika, np. odebrać mu premię, to znacznie łatwiej w tym zakresie zmienić regulamin wynagradzania niż samą umowę o pracę (odbywa się to tzw. wypowiedzeniem zmieniającym, które w konsekwencji, jeśli pracownik nie wyrazi zgody na zaproponowane zmiany, przekształca się w definitywne wypowiedzenie umowy o pracę).

Stosownie do treści art. 29 §1 pkt 3 kodeksu pracy, wynagrodzenie za pracę powinno zostać ustalone tak, aby odpowiadało rodzajowi pracy i wskazywało składniki wynagrodzenia. Należy tu jednak zwrócić uwagę, iż przepisy nie określają precyzyjnie, w jaki sposób to wynagrodzenie należy określić – musi ono jednak zostać określone tak, aby nie budziło wątpliwości co do jego umówionych zasad zapłaty. W praktyce oznacza to ni mniej, ni więcej to, że pracownik dokładnie musi wiedzieć, ile zarabia.

Minimalne wynagrodzenie za pracę w umowie o pracę

Zdarzają się nierzadko przypadki, iż na etapie zatrudnienia pracownik ustala z pracodawcą, iż wynagrodzenie za pracę będzie równe minimalnemu wynagrodzeniu, obowiązującemu w danym roku kalendarzowym (obecnie jest to 2000 zł brutto, kwota ta w 2018 roku z pewnością wzrośnie). Samą kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę określa w Polsce ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Pracownik, zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, co do zasady nie może zarobić mniej niż właśnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Należy tu jednak wyraźnie podkreślić, iż to gwarantowane ustawą minimalne wynagrodzenie za pracę nie obejmuje wyłącznie wynagrodzenia zasadniczego – obejmuje ono co do zasady również pozostałe składniki. Może się zatem okazać, iż pracownik w umowie będzie miał kwotę 1500 zł tytułem wynagrodzenia zasadniczego oraz 500 zł premii stałej i wówczas to gwarantowane minimalne wynagrodzenie miesięczne osiągnie.

Pracodawca nie musi zatem wskazywać w umowie o pracę wynagrodzenia zasadniczego w kwocie równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Ważne jest, aby suma składników wynagrodzenia pracownika była równa co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w danym roku. Problem zaczyna się jednak, gdy oprócz wynagrodzenia zasadniczego w zakładzie pracy nie wypłaca się innych składników wynagrodzeń (poza obowiązkowymi, jak wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, dodatek za porę nocną itp.).

Jeśli pracownik został np. w 2017 roku zatrudniony z wynagrodzeniem minimalnym 2000 zł i taką kwotę wpisano do umowy o pracę, to w 2018 roku powstanie problem – czy do takiej umowy o pracę należy sporządzać aneks, skoro wzrosła kwota ustawowego minimalnego wynagrodzenia? W praktyce pracodawcy sporządzają takie aneksy, co jednak przy większej liczbie pracowników może być problematyczne. Powstaje zatem pytanie, czy da się jakoś tę kwestię rozwiązać, aby nie trzeba było za każdym razem, gdy rośnie z dniem 1 stycznia danego roku kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, sporządzać aneksów do umowy o pracę?

Da się. Zatrudniając pracownika z minimalnym wynagrodzeniem za pracę można w zawieranej z nim umowie wskazać nie konkretną kwotę wynagrodzenia, ale pewne odesłanie do przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Taka umowa nie wymaga potem aneksowania. Skoro w następnym roku wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, to i tak będzie ona wypłacana pracownikowi na mocy umowy o pracę, przewidującej wynagrodzenie właśnie w wysokości minimalnego.

Od technicznej strony wygląda to tak, że w umowie o pracę, zamiast wskazywać konkretną kwotę wynagrodzenia, określając wysokość wynagrodzenia wystarczy wpisać: wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia w rozumieniu przepisów ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Taka konstrukcja pozwala pracodawcy na zaoszczędzenie czasu, niezbędnego na aneksowanie umów o pracę. Nie trzeba też o tym pamiętać.


Interesuje Cię ta tematyka i prawo pracy w praktyce? Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach kadrowo – płacowych i innych. W szczególności polecamy Ci szkolenia:

Szkolenie kadry online

Kurs płac online

Kurs kadry i płace online

Szkolenie z obsługi programu Płatnik

Wszystkie te szkolenia odbywają się w całości rzez internet, a po ich ukończeniu otrzymasz od nas certyfikat i zaświadczenie MEN. Jesteśmy jednostką oświatową, wpisaną do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych pod numerem 130267 i posiadamy wszelkie uprawnienia do wystawiania zaświadczeń MEN.

Zresztą, oprócz samego certyfikatu i zaświadczenia MEN zdobędziesz przede wszystkim wartościową wiedzę, popartą dziesiątkami przykładów z praktyki i codziennego życia. Zapraszamy co zapoznania się z naszą ofertą. Posiadamy w niej wiele innych przydatnych szkoleń.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2021