Jak się ustala staż urlopowy w przypadku łączenia pracy i nauki?

Jak ustalić wymiar urlopu i staż urlopowy, gdy pracownik pracował i studiował jednocześnie

Wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego uzależniony jest od jego stażu pracy. Nie chodzi tu o staż pracy u tego pracodawcy, u którego pracownik aktualnie pozostaje zatrudniony, ale o ogólny staż zatrudnienia w stosunku pracy. Do tego stażu zatrudnienia, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, nie zalicza się zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia czy umowy o dzieło, ale zalicza inne okresy, np. okres nauki, okres pracy w gospodarstwie rolnym, okres legalnej pracy za granicą, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych czy stypendium stażowego itp.

Może się jednak zdarzyć sytuacja, że wymienione okresy nie następują jeden po drugim, ale pokrywają się albo krzyżują. W szczególności może się zdarzyć sytuacja, że pracownik pracuje i jednocześnie uczy się, np. studiuje. Jak się ustala staż urlopowy w przypadku łączenia pracy i nauki?

Praca na etacie i studia jednocześnie a staż urlopowy

Stosownie do treści art. 155 §1 kodeksu pracy, do okresu pracy, od którego zależy wymiar należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego, zalicza się z tytułu ukończenia:

1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

2) średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat,

4) średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata,

5) szkoły policealnej – 6 lat,

6) szkoły wyższej – 8 lat.

Jednocześnie stosownie do §2 powołanego przepisu, jeśli okresy nauki i pracy pokrywają się, czyli np. pracownik jednocześnie pracuje i studiuje, to do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, zalicza się albo okres pracy albo okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Pokażmy to na najprostszym przykładzie. Pracownik ukończył liceum, a następnie podjął studia wyższe na kierunku licencjackim (3,5 roku). Na drugim roku studiów przepracował na podstawie umowy o pracę (pracował w weekendowym systemie czasu pracy) łącznie 6 miesięcy. Okres pracy pokrywał się zatem z okresem nauki, a więc w takiej sytuacji, zgodnie z art. 155 §2 kodeksu pracy, należy przyjąć dla pracownika rozwiązanie korzystniejsze. A korzystniejsze będzie w tej sytuacji, przy ustalaniu stażu pracy na potrzeby wymiaru urlopu wypoczynkowego pominięcie stażu pracy w okresie studiów. Gdyby bowiem przyjąć najpierw 4 lata stażu za ukończenie liceum, a następnie 6 miesięcy stażu pracy, to pracownik ma łączny staż pracy 4,5 roku. Tymczasem gdyby przyjąć staż, wynikający z ukończenia studiów wyższych, to już na wstępie zaraz po studiach pracownik ma niejako za sobą 8 lat pracy, uwzględniane przy ustalaniu stażu, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego.

Należy zaznaczyć, iż okresy nauki, zaliczane do stażu urlopowego, nie podlegają sumowaniu. Uwzględnia się ostatnią ukończoną przez pracownika szkołę. Należy pamiętać, iż licencjat jest z punktu widzenia przepisów o stażu urlopowym jest traktowany jak studia inżynierskie czy magisterskie, a więc licencjat daje niejako pracownikowi również 8 lat, zaliczanych do stażu urlopowego.

Kolejny przykład: pracownik ma wykształcenie średnie techniczne. Podejmuje studia wyższe magisterskie. W dniu 1 kwietnia 2014 roku (trzeci rok jego studiów) podejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, następnie kończy studia i nadal pozostaje w zatrudnieniu. Studia pracownik ukończył w dniu 30 września 2016 roku. Gdyby to zatrudnienie pracownika trwało nadal, to prawo do 26 dni urlopu (do którego uzyskania wymagane jest 10 lat stażu pracy włącznie z okresami zaliczalnymi) pracownik ten uzyska już w dniu 1 kwietnia 2018 roku, gdyż korzystniejsze będzie dla niego zaliczenie mu do stażu urlopowego 8 lat z tytułu ukończenia szkoły wyższej oraz 2 lat po studiach, niż samego okresu zatrudnienia od 1 kwietnia 2014 roku.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2021