Odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku i wypłata jego ostatniego wynagrodzenia

Komu przysługuje odprawa pośmiertna i ostatnie wynagrodzenie zmarłego pracownika?

Stosownie do art. 93 §1 kodeksu pracy, w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby (zasiłku chorobowego), rodzinie pracownika przysługuje od pracodawcy odprawa pieniężna. Jednocześnie stosownie do §2 powołanego przepisu wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio jednomiesięczne wynagrodzenie, jeśli staż ten nie przekracza 10 lat pracy, dwumiesięczne wynagrodzenie, jeśli staż przekracza 10 lat pracy, ale nie przekracza 15 lat pracy, oraz trzymiesięczne wynagrodzenie, jeśli staż pracy wynosi co najmniej 15 lat.

Do tego stażu, od którego zależy wysokość odprawy pośmiertnej, wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia u danego pracodawcy, bez względu na sposób rozwiązania stosunku pracy oraz przerwy między nimi. Nie wlicza się do tego stażu natomiast ewentualnego zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia czy innych umów cywilnoprawnych.

Z dniem śmierci pracownika stosunek pracy wygasa (art. 63(1) kodeksu pracy), a prawa majątkowe ze stosunku pracy przechodzą po śmierci pracownika na jego małżonka oraz inne osoby, spełniające warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a jeśli takich osób nie ma, prawa majątkowe po zmarłym pracowniku wchodzą do spadku po nim.

Do tych praw majątkowych po zmarłym pracowniku zalicza się wszystkie należności pracownika, których pracodawca nie zdążył mu wypłacić, jak również ostatnie wynagrodzenie, które zostało wypracowane przez pracownika, a nie zostało mu wypłacone wobec jego śmierci i wygaśnięcia stosunku pracy. Należy tu podkreślić, iż przejście praw majątkowych po zmarłym pracowniku na członków rodziny następuje z pominięciem przepisów prawa cywilnego o dziedziczeniu i odbywa się na zasadach wskazanych w kodeksie pracy – prawa majątkowe po pracowniku, który zmarł, przechodzą na uprawnionych członków rodziny w częściach równych.

Co istotne – może się okazać, że pracodawca nie będzie miał informacji o tym, czy zmarły pracownik miał jakichkolwiek członków rodziny. Nie zwalnia to jednak pracodawcy od odpowiedniego zabezpieczenia się na wypadek roszczeń osób, które mogą ujawnić się dopiero za jakiś czas. Należy jednak pamiętać, iż jeśli brak jest uprawnionego małżonka zmarłego pracownika i osób, spełniających kryteria do uzyskania renty rodzinnej, to brak jest również podstaw do wypłaty odprawy pośmiertnej.

Odprawa pośmiertna po zmarłym pracowniku

Uprawnionymi do uzyskania jednorazowej odprawy pośmiertnej po zmarłym pracowniku są, stosownie do §4 art. 93 kodeksu pracy, małżonek oraz osoby uprawnione do uzyskania renty rodzinnej po zmarłym pracowniku. Żadna inna osoba nie ma prawa do uzyskania odprawy pośmiertnej, nawet, jeśli jest spadkobiercą zmarłego pracownika. Sama natomiast odprawa pośmiertna nie wchodzi w skład masy spadkowej i nie podlega dziedziczeniu na zasadach, określonych w przepisach prawa spadkowego. Wynika to z tego, że odprawa pośmiertna należy się członkom rodziny pracownika, a nie jemu samemu, nie jest więc świadczeniem, które przysługiwało pracownikowi, a zatem nie wchodzi do spadku.

Ostatnie wynagrodzenie, które przed śmiercią w czasie trwania stosunku pracy wypracował sobie jeszcze pracownik, jest świadczeniem, które mu się należało, a więc wchodzi ono do masy spadkowej po zmarłym pracowniku. Odprawa pośmiertna natomiast pracownikowi się nie należy, należy się natomiast członkom jego rodziny, o których mowa w art. 93 §4 kodeksu pracy. Podobnie jak ostatnie wynagrodzenie, do masy spadkowej wchodzi również ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne świadczenia, do których pracownik nabył prawo przed śmiercią.

O tym i podobnych kwestiach możesz więcej dowiedzieć się z naszych szkoleń tematycznych: zapoznaj się z zakresem tematycznym naszych szkoleń: kurs kadr i płac online, szkolenie kadry online, kurs płac online – każde z nich kompleksowo omawia zagadnienia kadrowe i płacowe, przekazywana w nich wiedza poparta jest dziesiątkami przykładów. Lekcje szkoleń zawierają dziesiątki załączników do pobrania – wzorów pism, umów, formularzy itp. Każde szkolenie kończy się uzyskaniem certyfikatu i zaświadczenia MEN – jako placówka oświatowa, podlegająca przepisom ustawy o systemie oświaty, posiadamy pełne prawo do wystawiania tego typu dokumentów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2022