Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego

Stosownie do przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pracownik, legitymujący się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, ma prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni. Urlop ten przysługuje mu niezależnie od podstawowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 albo 26 dni (dla pełnego etatu), w zależności od stażu pracy, z uwzględnieniem tzw. okresów zaliczalnych. Prawo do tego urlopu przysługuje niepełnosprawnemu po przepracowaniu roku od dnia, w którym zaliczono go do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Nie ma tu znaczenia, w którym miesiącu roku upłynie rok przepracowany. Niepełnosprawny pracownik nabywa prawo do dodatkowych 10 dni urlopu wypoczynkowego, z którym może (w porozumieniu z pracodawcą i w uzgodnionym z nim terminie) skorzystać.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego

W praktyce problem z tym dodatkowym urlopem wypoczynkowym dla pracownika niepełnosprawnego może pojawić się w sytuacji, w której pracownik był już kiedyś w przeszłości uznany za osobę niepełnosprawną, a następnie po kilku latach i po pewnej przerwie ponownie uzyska stopień niepełnosprawności. W takiej sytuacji dodatkowy urlop dla osób niepełnosprawnych przysługuje od razu, a nie po przepracowaniu roku. Jeśli dana osoba przepracowała rok, posiadając orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a następnie po kilku latach ponownie uzyskała takie orzeczenie i ponownie podejmuje zatrudnienie, to ten rok “karencji” nie ma już zastosowania. Co ciekawe – te dodatkowe 10 dni urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi niepełnosprawnemu niezależnie od tego, czy pracownik o udzielenie tego urlopu wystąpi, czy nie (takie stanowisko przyjął m.in. Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 29 czerwca 2005 roku sygn. IIPK 339/04 stwierdzając, iż prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zaliczonemu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, chociażby nie wystąpił do pracodawcy o przyznanie takiego urlopu.

Należy tu jedynie pamiętać o tym, iż prawo do tego dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych przedawnia się z upływem 3 lat od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym pracownik niepełnosprawny nabył prawo do tego rodzaju urlopu.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego a świadectwo pracy

Należy pamiętać, iż dodatkowy urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego wykazuje się w świadectwie pracy osobno od podstawowego urlopu wypoczynkowego. Wykazuje się go w rubryce, dotyczącej dodatkowego urlopu albo innych uprawnień lub świadczeń, przewidzianych przepisami prawa pracy. W praktyce funkcjonuje też inny pogląd, w którym podstawowy i dodatkowy urlop należy zsumować i wykazywać w świadectwie pracy łącznie, a nie rozdzielać ich i nie naliczać i wykazywać osobno.

Jeśli pracownik z umiarkowanym czy znacznym stopniem niepełnosprawności nie przedłożył pracodawcy stosownego orzeczenia, to o ten dodatkowy urlop może ubiegać się dopiero po przedłożeniu orzeczenia nawet, jeśli zostało oo wydane kilka lat temu. Nie ma w takim wypadku mowy o wyrównywaniu tego dodatkowego urlopu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych za poprzednie lata. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie nakłada na pracownika obowiązku dostarczania pracodawcy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niemniej pracownik, który takie orzeczenie posiada, powinien to uczynić – po pierwsze zyskuje dzięki temu dodatkowe uprawnienia pracownicze, a po drugie ma to wpływ chociażby na stosowanie wobec niego zasad BHP w zakładzie pracy czy też wydawanie mu niektórych poleceń służbowych.

Jeśli interesuje Cię ta tematyka, zapraszamy do udziału w naszym wideoszkoleniu – kurs online kadry i płace albo kurs kadr przez internet z zaświadczeniem MEN. Udział w tych szkoleniach pozwoli Ci na zdobycie wiedzy i praktyki w zakresie kadr i płac oraz uzyskanie wartościowego certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu i zaświadczenia MEN.

Kto jest on-line

Aktualnie nie ma użytkowników on-line
top
SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2020
UWAGA - w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego nasze kursy są dostępne cały czas. Pracujemy 7 dni w tygodniuWIĘCEJ TUTAJ
+ +