Skrócenie okresu wypowiedzenia a wynagrodzenie

Czy i kiedy można skrócić okres wypowiedzenia umowy o pracę?

Skrócenie okresu wypowiedzenia możliwe jest zarówno, jeśli to pracodawca wypowiada umowę o pracę pracownikowi (wówczas to skrócenie okresu wypowiedzenia dokonywane jest przez pracodawcę wraz z wręczeniem samego wypowiedzenia), jak i już po wypowiedzeniu umowy o pracę, na drodze porozumienia stron o skróceniu okresu wypowiedzenia. W każdym razie, jeśli pojawiają się szczególne okoliczności, obowiązujący pracownika okres wypowiedzenia może zostać skrócony.

To skrócenie okresu wypowiedzenia może zostać dokonane zarówno z samym wypowiedzeniem (przez pracodawcę), jak i drogą ustalenia stron już po dokonaniu wypowiedzenia. Jeśli pracownika obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, może on zostać przez pracodawcę skrócony do jednego miesiąca, przy czym  – co istotne – za czas, pozostały do upływu nieskróconego okresu wypowiedzenia pracownikowi przysługuje zapłata.

skrócenie okresu wypowiedzenia
skrócenie okresu wypowiedzenia

Skrócenie okresu wypowiedzenia – jednostronnie przez pracodawcę albo za porozumieniem

Jeśli przyczyna rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem nie leży po stronie pracownika, a jest nią np. likwidacja stanowiska pracy czy w ogóle likwidacja zakładu pracy, okres wypowiedzenia 3 miesięcy może zostać skrócony, nie krócej jednak niż do 1 miesiąca. Co ważne, takie skrócenie okresu wypowiedzenia odbywa się drogą jednostronnej czynności pracodawcy i nie wymaga zgody pracownika ani działania w porozumieniu z nim.

Pracodawca musi mieć jednak świadomość, iż skrócenie okresu wypowiedzenia nie zwalnia go z obowiązku zapłaty odszkodowania za ten skrócony okres wypowiedzenia. Z drugiej strony pracownik musi wiedzieć, iż stosunek pracy rozwiąże się z upływem tego skróconego okresu wypowiedzenia, a nie z upływem kodeksowego okresu wypowiedzenia.

Stosownie do treści art. 36(1) §6 kodeksu pracy, skrócenie okresu wypowiedzenia nie zmienia samego sposobu ustania stosunku pracy – nadal rozwiązuje się on za wypowiedzeniem i taką podstawę należy wskazać w świadectwie pracy. Natomiast od wypłacanego pracownikowi odszkodowania za skrócenie okresu wypowiedzenia pracodawca nie nalicza składek ZUS, a jedynie zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Jeśli natomiast skrócenie okresu wypowiedzenia następuje na mocy porozumienia pracodawcy i pracownika już po dokonaniu wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron, to odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia pracownikowi się co do zasady nie należy. Oczywiście, jeśli pracodawca chce, może pracownikowi takie odszkodowanie zapłacić, ale wówczas będzie ono obowiązkowo podlegało naliczeniu od niego składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy.

skrócenie okresu wypowiedzenia
skrócenie okresu wypowiedzenia

Co ważne – jeśli okres wypowiedzenia zostaje skrócony jednostronnie przez pracodawcę, to zaliczeniu do stażu pracy pracownika podlega “normalny” okres wypowiedzenia. Z kolei w przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę na drodze porozumienia stron, do stażu pracy pracownika zalicza się jedynie ten skrócony okres wypowiedzenia.

Podsumowując. Skrócenie okresu wypowiedzenia może zostać dokonane na podstawie art. 36(1) §1 kodeksu pracy:

Jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

albo w porozumieniu z pracownikiem, na podstawie art. 36 §6 kodeksu pracy:

Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę

Interesuje Cię ta tematyka? Zapisz się na nasze szkolenie kadrowe online – kurs audio, w wersji do słuchania i czytania – wygoda, udział bez wychodzenia z domu, a na koniec zaświadczenie MEN i certyfikat. Inne nasze kursy znajdziesz również na stronie: kursy kadrowo płacowe przez internet. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i udziału w naszych szkoleniach.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2021