Zwolnienie pracownika za dostarczenie fałszywych dokumentów

Czy można zwolnić pracownika, który dostarcza fałszywe dokumenty?

Zwolnienie pracownika za dostarczenie fałszywych dokumentów nie budzi większych wątpliwości w praktyce kadrowej. Pracownik ma nikłe szanse na wygranie sporu w sądzie pracy, jeśli posłużył się fałszywymi dokumentami, chcąc np. w ten sposób uzyskać jakieś uprawnienia pracownicze. Samo zatrudnienie pracownika wiąże się m.in. z obowiązkiem prowadzenia jego akt osobowych. W aktach tych znajdują się dokumenty istotne dla stosunku pracy, zgromadzone na etapie przed nawiązaniem stosunku pracy, w jego trakcie, a w niektórych wypadkach nawet po jego ustaniu.

Część tych dokumentów dostarcza pracodawcy pracownik – niektóre z nich jeszcze przed np. zawarciem umowy o pracę, a niektóre już po jej zawarciu. Dokumenty te mają istotne znaczenie dla przebiegu zatrudnienia, w szczególności w kontekście uprawnień pracowniczych. Przykładowo dokumenty potwierdzające wykształcenie pracownika mogą mieć wpływ na jego uprawnienia urlopowe (np. prawo do wyższego wymiaru urlopu wypoczynkowego), a niektóre, jak np. świadectwo pracy, informują pracodawcę o tym, za ile dni ewentualnego zwolnienia lekarskiego należy się pracownikowi wynagrodzenie chorobowe w tym roku, w którym podjął on zatrudnienie.

zwolnienie pracownika za dostarczenie fałszywych dokumentów 4
zwolnienie pracownika za dostarczenie fałszywych dokumentów 4

O ile znajdujące się w aktach osobowych dokumenty, takie, jak np. umowa o pracę, informacja o warunkach zatrudnienia, wypowiedzenia zmieniające itp. są tworzone przez pracodawcę, tak spora część ze znajdujących się w aktach osobowych dokumentów to przykładowo oświadczenia pracownika. Zdarzają się niestety w praktyce przypadki, w których pracownicy, chcąc uzyskać jakieś dodatkowe uprawnienia pracownicze, przedkładają pracodawcy dokumenty fałszywe, potwierdzające okoliczności, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Zdarzały się w praktyce przypadki, kiedy to pracownicy dostarczali fałszywe dyplomy ukończenia szkół, fałszywe świadectwa pracy, a nawet fałszywe licencje i legitymacje, potwierdzające posiadanie określonych uprawnień.

Zwolnienie pracownika za dostarczenie fałszywych dokumentów

Jeśli pracownik dostarcza pracodawcy fałszywy dokument, który może mieć wpływ na trwający stosunek pracy, to niewątpliwie pracodawca może z takim pracownikiem rozwiązać stosunek pracy. Pracodawcy nierzadko zastanawiają się jednak, czy dopuszczalne jest w takiej sytuacji rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli tzw. dyscyplinarka. Należy od razu wyraźnie podkreślić.

Posługiwanie się wobec pracodawcy sfałszowanymi dokumentami uzasadnia rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym, a bez znaczenia tutaj pozostaje fakt, że pracownik nie działał w celu wprowadzenia pracodawcy w błąd. Co więcej, sam dokument niekoniecznie musiał zostać przez pracownika sfałszowany – wystarczające będzie samo posłużenie się tym sfałszowanym dokumentem przez pracownika.

zwolnienie pracownika za dostarczenie fałszywych dokumentów 2
zwolnienie pracownika za dostarczenie fałszywych dokumentów 2

Powyższe potwierdził Sąd Najwyższy w swym wyroku z dnia 9 marca 2010 roku sygn. I PK 175/09. W praktyce uznać należy zatem, iż posługiwanie się przez pracownika fałszywymi dokumentami, które może skutkować nadaniem pracownikowi np. określonych dodatkowych uprawnień, jest uzasadnioną przyczyną rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli w trybie dyscyplinarnym.

Jeśli interesuje Cię ta czy podobna tematyka, zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu. Nasz kurs kadr i płac online to zestaw wideoprezentacji z komentarzem głosowym, dziesiątki wzorów pism, oświadczeń i formularzy do pobrania, bardzo wygodna forma nauki oraz wartościowe certyfikaty i zaświadczenia MEN. Zapoznaj się z programem szkolenia, być może uznasz, że to szkolenie idealne właśnie dla Ciebie.

O zatrudnianiu pracowników piszemy również na naszym drugim blogu kadrowym tutaj: spdszkolenia.pl/blog

0 komentarzy o "Zwolnienie pracownika za dostarczenie fałszywych dokumentów"

Skomentuj

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2023