Czy pracownica na wychowawczym ma prawo do zasiłku chorobowego?

Zwolnienie lekarskie w czasie urlopu wychowawczego - czy przysługuje wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem, którego zasady wypłacania i naliczania zostały określone w przepisach ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej potocznie ustawą zasiłkową. Stosownie do przepisu art. 6 powołanej ustawy, zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Poza pewnymi wyjątkami (np. związanymi z tzw. okresem wyczekiwania), prawo do zasiłku chorobowego ma więc pracownik, który został zgłoszony do ZUS i za którego pracodawca odprowadza składkę na ubezpieczenie chorobowe.

Urlop wychowawczy a prawo do zasiłku chorobowego

Osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym zachowuje status pracownika, jednakże na czas trwania urlopu wychowawczego stosunek pracy ulega niejako zawieszeniu. Oznacza to, że okres pozostawania na urlopie wychowawczym nie podlega wliczaniu do okresów, od których zależą niektóre uprawnienia pracownicze. Jeśli pracownica przebywa na urlopie wychowawczym i rozchoruje się, to może iść na – jak to się powszechnie określa – zwolnienie lekarskie, ale za czas tego zwolnienia lekarskiego nie będzie jej przysługiwać ani wynagrodzenie chorobowe, ani zasiłek chorobowy. Za czas choroby w okresie urlopu wychowawczego zasiłek chorobowy nie przysługuje, o czym stanowi wprost przepis art. 12 ust. 2 ustawy zasiłkowej:

  1. Zasiłek chorobowy nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

1) urlopu bezpłatnego;

2) urlopu wychowawczego;

3) tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Co więcej, za okres zwolnienia lekarskiego w czasie urlopu wychowawczego nie przysługuje pracownicy również wynagrodzenie chorobowe (jeśli nie „wpadła” ona już w okres zasiłkowy, a więc nie chorowała już w danym roku kalendarzowym łącznie dłużej niż 33 dni). Wynika to z treści art. 92 §3 ust. 2 kodeksu pracy. Oczywiście, jeśli pracownica łączy korzystanie urlopu wychowawczego z pracą (co jest dopuszczalne) i rozchoruje się, stając się niezdolną do wykonywania pracy, to w takiej sytuacji zasiłek chorobowy będzie jej przysługiwał. Natomiast jeśli pracownica korzysta z urlopu wychowawczego nie łącząc go z pracą na etacie, to nie ma ona prawa do zasiłku chorobowego w okresie orzeczonej w czasie trwania urlopu wychowawczego niezdolności do pracy.

Może się natomiast okazać, że pracownica przerwie urlop wychowawczy i wróci do pracy, a następnie stanie się do pracy niezdolna z powodu choroby. W takiej sytuacji wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy będą jej przysługiwać. Wysokość tych świadczeń zostanie naliczona zgodnie z art. 36 ustawy zasiłkowej, a więc w oparciu o przeciętne miesięczne wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy (jeśli z powodu przebywania na urlopie wychowawczym pracownica nie otrzymywała wynagrodzenia, a więc nie otrzymała w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia zwolnienia lekarskiego żadnego wynagrodzenia za pracę, podstawa zostanie naliczona z miesięcy sprzed zwolnienia lekarskiego jeszcze przed porodem).

Należy pamiętać, iż okres urlopu wychowawczego jest tzw. okresem nieskładkowym – w czasie urlopu wychowawczego pracownica nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Za ten czas nie nabywa również prawa do urlopu wypoczynkowego.

Konkludując – pracownica za okres choroby w czasie urlopu wychowawczego nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2021