Choroba w pierwszym miesiącu zatrudnienia i prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Czy pracownik, który rozchorował się niedługo po zatrudnieniu, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego?

Za czas nieobecności w pracy spowodowanej chorobą pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego albo zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego. Jeśli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy, pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Kwestie ustalania prawa do zasiłku chorobowego reguluje Ustawa z dnia 25.06.1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwana potocznie ustawą zasiłkową. Jednocześnie stosownie do art. 92 kodeksu pracy, Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek:

1) choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu;

2) wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia;

3) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – w okresie wskazanym w pkt 1 – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Wysokość przysługującego pracownikowi wynagrodzenia chorobowego określa się tak, jak wysokość zasiłku chorobowego.

Aby pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego, musi mieć za sobą tzw. okres wyczekiwania. Okres wyczekiwania to nic innego, jak 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Chodzi tu o to, że pracownik musi – z pewnymi wyjątkami, o których poniżej – przepracować co najmniej 30 dni, aby nabyć prawo do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku. Okres wyczekiwania na wynagrodzenie chorobowe czy zasiłek chorobowy wskazany został wprost w art. 4 ustawy zasiłkowej. Jednocześnie art. 4 ust. 3 ustawy zasiłkowej wskazuje, kogo nie dotyczy okres wyczekiwania, a więc kto nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego czy zasiłku chorobowego już od pierwszego dnia niezdolności do pracy. Stosownie do powołanego przepisu od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje:

1) absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;

2) jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;

3) ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;

4) posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;

5) funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379) i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.

Aby zobrazować, o co chodzi z tym okresem wyczekiwania, pokażmy to na konkretnym przykładzie.

Przykład 1. Pracownik został zatrudniony z dniem 1 kwietnia 2018 roku. Wcześniej nigdzie nie pracował, a studia ukończył jeszcze w 2017 roku. W dniu 13 kwietnia pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i chorował do 25 maja. Za okres od 1 do 12 kwietnia pracownik otrzyma zatem wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, a za okres od 13 do 30 kwietnia nie otrzyma nic, gdyż nie upłynął jeszcze w jego przypadku okres 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Dopiero od dnia 1 maja 2018 roku pracownik nabędzie prawo do wynagrodzenia chorobowego, za okres od 1 maja do 25 maja, a za okres od 26 maja 2018 do 31 maja 2018 otrzyma również wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

UWAGA – okres wyczekiwania NIE WLICZA SIĘ do okresu 33 dni (albo 14 dni) w roku kalendarzowym, za które pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe.

Przykład 2. Pracownik został zatrudniony z dniem 1 sierpnia 2018 roku. W dniu 25 czerwca 2018 roku pracownik obronił dyplom ukończenia studiów. W dniu 23 sierpnia 2018 pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby i chorował do dnia 28 września 2018. Od dnia ukończenia studiów do dnia podjęcia zatrudnienia nie upłynął okres 90 dni, a więc pracownika nie obowiązuje okres wyczekiwania, co oznacza, iż prawo do wynagrodzenia chorobowego nabędzie on od pierwszego dnia choroby. Pracownik otrzyma zatem za okres od 1 do 22 sierpnia wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, a za okres od 23 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018 wynagrodzenie chorobowe. Z kolei we wrześniu za okres od 1 do 24 września pracownik otrzyma wynagrodzenie chorobowe, następnie (po 33 dniach z wynagrodzeniem chorobowym) za okres od 25 do 28 września 2018 pracownik otrzyma zasiłek chorobowy, a za okres 29 – 30 września wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca.

Należy pamiętać, iż okres wyczekiwania NIE OBOWIĄZUJE, jeśli niezdolność do pracy z powodu choroby spowodowana została wypadkiem przy pracy. Wówczas też od pierwszego dnia tej niezdolności do pracy pracownik zachowuje prawo do zasiłku chorobowego nawet, jeśli nie upłynęło jeszcze w tym doku kalendarzowym łącznie 33 dni choroby z prawem do wynagrodzenia chorobowego.

Jeśli jesteś zainteresowana tą tematyką, zapraszam Cię do udziału w naszym szkoleniu online: Kurs online Specjalista do spraw kadr i płac z zaświadczeniem MEN. W szkoleniu tym poruszamy kwestie zwolnień lekarskich pracowników, pokazujemy na konkretnych przykładach, jak się liczy wynagrodzenia chorobowe i zasiłki, omawiamy praktyczne aspekty pracy kadrowej i księgowej oraz jej obowiązków. Zapoznaj się z planem szkolenia i jego opisem – być może uznasz, że to coś właśnie dla Ciebie.

A jeśli wolisz naukę w wersji „czytanej”, zapraszamy do tych naszych szkoleń:

Szkolenie kadrowe online zaświadczenie MEN

Szkolenie płacowe przez internet z zaświadczeniem MEN

Szkolenie „Zatrudnianie cudzoziemców z zaświadczeniem MEN”

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2024