Dodatek za pracę w porze nocnej 2018

Ile wyniesie dodatek za pracę w porze nocnej w 2018 roku w poszczególnych miesiącach?

Stosownie do przepisu art. 151(7) §1 kodeksu pracy pora nocna w zakładzie pracy obejmuje 8 godzin w przedziale 0d 21.00 do 7.00. Oznacza to, że pracodawca może w zakładzie pracy ustalić porę nocną w godzinach 21.00 – 5.00, 22.00 – 6.00, 23.00 – 7.00 albo jeszcze inaczej, byle te 8 godzin przypadało między godziną 21.00 a 5.00. Jeśli pracodawca nie ustali pory nocnej w zakładzie pracy, to obowiązuje ona więcej niż 10 godzin, bowiem przez cały wskazany w kodeksie pracy okres, a więc od 21.00 do 7.00. O porze nocnej pracodawca informuje pracowników w regulaminie pracy, a jeśli nie ma obowiązku wdrożenia w zakładzie pracy regulaminu pracy, o porze nocnej pracodawca informuje pracowników w informacji o warunkach zatrudnienia.

Za pracę w porze nocnej należy się pracownikom stosowny dodatek. Nie jest on wysoki, ale należy o nim pamiętać. Dodatek za pracę w porze nocnej 2018 naliczany jest w różnej wysokości, w zależności od tego, ile w danym miesiącu jest godzin do przepracowania.

Dodatek za pracę w porze nocnej 2018 – komu przysługuje i jak go liczyć

Dodatek za pracę w porze 2018 przysługuje pracownikom w oparciu o przepis art. 151(8) kodeksu pracy. Może on przybrać dwie formy – albo naliczany jest godzinowo i tak wypłacany, albo ustala się go w formie ryczałtu. Zgodnie z art. 151(8) §1 kodeksu pracy, za każdą godzinę pracy w porze, przypadającej u danego pracodawcy na porę nocną, pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w porze nocnej 2018, naliczany od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość dodatku to 20% wartości jednej godziny pracy, a tą ustala się odrębnie dla każdego miesiąca.

Jedna uwaga – może się zdarzyć, że pracodawca rozlicza czas pracy w okresie rozliczeniowym dłuższym niż miesiąc, a pracownik pracuje np. w równoważnym systemie czasu pracy. W takiej sytuacji liczba godzin do przepracowania ustalana jest tak, jakby pracownik ten pracował średnio 5 dni w tygodniu po 40 godzin, a więc zgodnie z art. 130 kodeksu pracy (w skrócie – liczbę dni roboczych w danym miesiącu mnoży się przez 8 godzin dla pełnego etatu i odpowiednio proporcjonalnie mniej dla niepełnego etatu zatrudnienia).

Sam sposób ustalania wysokości dodatku za pracę w porze nocnej określony został w §5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.05.1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy. Zgodnie z powołanym przepisem, aby ustalić wysokość dodatku za pracę w porze nocnej 2018, należy kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę podzielić przez liczbę godzin do przepracowania w danym miesiącu i otrzymany wynik pomnożyć przez 20%. Stąd też wartość dodatku za pracę w porze nocnej będzie różna dla różnych miesięcy. Należy od razu podkreślić, iż pracodawca może inaczej kształtować dodatek za pracę w porze nocnej 2018, a więc np. naliczać go nie od minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale od faktycznego wynagrodzenia pracownika, jeśli jest ono wyższe niż pensja minimalna 2018. Ważne, aby tego dodatku za pracę w porze nocnej nie naliczyć w wysokości niższej niż wynikająca z przepisów.

Nie ma znaczenia, czy pracownik pracuje na pełny, czy np. na 1/2 czy 1/4 etatu, albo w jeszcze innym wymiarze czasu pracy. Wartość godziny pracy w porze nocnej jest taka sama dla każdego wymiaru etatu.

Dodatek za pracę w porze nocnej 2018 w poszczególnych miesiącach

Jeśli w zakładzie pracy dodatek za pracę w porze nocnej nalicza się od minimalnego wynagrodzenia za pracę (a więc tak, jak wskazują przepisy kodeksu pracy), to w poszczególnych miesiącach wyniesie on odpowiednio:

Styczeń 2018 – 2,50 zł
Luty 2018 – 2,63 zł
Marzec 2018 – 2,39 zł
Kwiecień 2018 – 2,63 zł
Maj 2018 – 2,63 zł
Czerwiec 2018 – 2,50 zł
Lipiec 2018 – 2,39 zł
Sierpień 2018 – 2,39 zł
Wrzesień 2018 – 2,63 zł
Październik 2018 – 2,28 zł
Listopad 2018 – 2,50 zł
Grudzień 2018 – 2,76 zł

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2021