Czy na urlopie wychowawczym należy się zasiłek wychowawczy?

Czy i kiedy na urlopie wychowawczym przysługuje zasiłek wychowawczy?

Zasiłek wychowawczy – od razu należy zaznaczyć, że to nazwa potoczna, przepisy prawa nie posługują się pojęciem „Zasiłek wychowawczy”, ale jest to świadczenie – dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Od razu też na wstępie należy zaznaczyć, że urlop wychowawczy jest uprawnieniem wyłącznie pracowniczym. Oznacza to, że mogą skorzystać z niego jedynie pracownicy, a więc osoby zatrudnione w stosunku pracy. Urlop wychowawczy nie przysługuje zatem np. zleceniobiorcom. Sam urlop wychowawczy przysługuje po spełnieniu określonych warunków. Przede wszystkim skorzystać z niego może pracownik, zatrudniony od co najmniej 6 miesięcy. Urlop wychowawczy udzielany jest w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Urlop wychowawczy jest bezpłatny. Oznacza to, że za jego czas pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Nie należą mu się również żadne zasiłki zusowskie. Czy zatem pracownik na wychowawczym może liczyć na jakieś świadczenia? Tak, ale również po spełnieniu pewnych warunków. Z urlopu wychowawczego może skorzystać rodzic dziecka (zarówno ojciec, jak i matka), byle pozostawali zatrudnieni w stosunku pracy. Sam urlop wychowawczy udzielany jest na maksymalnie 36 miesięcy, jednak nie później niż do ukończenia przez dziecko 6 roku życia (a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – do 18 roku życia). Należy pamiętać, że poza pewnymi wyjątkami jeden z rodziców dziecka może skorzystać z maksymalnie 35 miesięcy urlopu wychowawczego, a z tego pozostałego jednego miesiąca skorzystać może wyłącznie drugi rodzic (chyba, że jest nieznany, odebrano mu albo ograniczono prawa rodzicielskie, nie żyje itp. – wówczas pierwszy z rodziców dziecka ma prawo do pełnych 26 miesięcy urlopu wychowawczego).

Z urlopu wychowawczego mogą korzystać oboje z rodziców równolegle. chowawczyW takim jednak wypadku ulega on skróceniu – jeśli od początku do końca urlopu wychowawczego korzysta z niego łącznie oboje rodziców, wówczas potrwa on maksymalnie nie 36, a 18 miesięcy.

Zasiłek wychowawczy na urlopie wychowawczym

Przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa regulują kwestię m.in. zasiłku macierzyńskiego, wypłacanego za czas urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego czy ojcowskiego. Nie wskazują one natomiast takiego świadczenia, jak zasiłek wychowawczy. Nie oznacza to jednak, że rodzic na wychowawczym nie ma prawa do żadnych świadczeń – jeśli zakończył on pobieranie zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, może ubiegać się o przyznanie mu zasiłku wychowawczego. Aby taki zasiłek wychowawczy otrzymał, musi spełnić kilka kryteriów – nie może pobierać innych świadczeń (np. zasiłku macierzyńskiego, gdyby w czasie wychowawczego urodziło mu się kolejne dziecko), przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego pozostawać w zatrudnieniu od co najmniej 6 miesięcy, nie może powrócić do wykonywania pracy zarobkowej oraz dziecko nie może uczęszczać do żłobka czy przedszkola.

Zasiłek wychowawczy przysługuje co do zasady za okres 24 miesięcy. Gdyby w razie jednego porodu urodziło się więcej niż jedno dziecko, zasiłek wychowawczy przysługuje przez okres do 36 miesięcy, a gdy dziecko jest niepełnosprawne, zasiłek wychowawczy przysługuje za okres do 72 miesięcy. Zasiłek wychowawczy nie jest naliczany tak, jak zasiłek macierzyński, a więc uzależniony od wynagrodzenia pracownika. Kwota zasiłku wychowawczego jest stała i w roku 2018 zasiłek wychowawczy wynosi 400 zł.

Należy pamiętać, iż zasiłek wychowawczy 2019 nie jest samodzielnym świadczeniem. Mogą go otrzymać wyłącznie rodzicie, którym przysługuje zasiłek rodzinny, a więc rodzice, których dochód na osobę nie przekracza kwoty 674 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego kwoty 764 zł. Ten dodatek wychowawczy, zwany potocznie zasiłkiem wychowawczym może otrzymać rodzic, który pozostaje na urlopie wychowawczym i korzysta z niego.

Wniosek o zasiłek wychowawczy 2019 składa się we właściwym urzędzie gminy. Należy o tym pamiętać – zasiłek wychowawczy nie jest wypłacany przez ZUS, a przez urząd gminy. Do wniosku o zasiłek wychowawczy należy dołączyć zaświadczenie o udzieleniu urlopu wychowawczego, zaświadczenie o pozostawaniu w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego, zaświadczenie potwierdzające ubezpieczenie w ZUS.

Zasiłku wychowawczego nie łączy się z innymi zasiłkami. Nie można go pobierać z tzw. świadczeniem rodzicielskim, specjalnym zasiłkiem opiekuńczym czy zasiłkiem dla opiekuna.

Jeśli interesuje Cię ta tematyka, zapraszamy do udziału w naszym szkoleniu: Szkolenie Uprawnienia rodzicielskie z zaświadczeniem MEN. Całość szkolenia odbywa się online, a dowiesz się z niego, jakie prawa i obowiązki ma kobieta w ciąży i rodzic po urodzeniu dziecka i w czasie opieki nad nim. Kliknij w powyższy link i zapoznaj się z tematyką szkolenia.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą nową ofertą szkoleniową – kurs Pracownik biurowy – szkolenie online z zaświadczeniem MEN. Więcej szczegółów na stronie szkolenia pod powyższym linkiem.

26 lutego 2020
SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2024