Zasiłek macierzyński po rozwiązaniu umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę a zasiłek macierzyński - czy przysługuje nadal?

Prawo do urlopu macierzyńskiego w wymiarze, określonym w art. 180 §1 kodeksu pracy, jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych, związanych z rodzicielstwem. Urlop macierzyński jest niejako „obowiązkowy”, a w czasie, gdy pracownica z niego korzysta, nie świadczy oczywiście pracy (jak również nie może podjąć zatrudnienia i łączyć korzystania z urlopu macierzyńskiego z pracą, jak to ma miejsce w przypadku urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego), nie otrzymuje więc za czas urlopu macierzyńskiego wynagrodzenia za pracę, a zasiłek macierzyński, którego zasady wypłaty zostały określone w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem należnym osobie, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego, wypłacanym za czas urlopu macierzyńskiego, a następnie rodzicielskiego.

Okres urlopu macierzyńskiego to jednocześnie okres ochronny, w czasie którego pracodawca nie może co do zasady wypowiedzieć pracownicy stosunku pracy. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby to pracownica, korzystająca z urlopu macierzyńskiego, wystąpiła z oświadczeniem woli o rozwiązaniu umowy o pracę drogą wypowiedzenia w trakcie tego urlopu macierzyńskiego. Przepisy kodeksu pracy zakazują bowiem wypowiadania umów o pracę pracownicom na macierzyńskim, a nie przez pracownice na macierzyńskim. Nic również nie stoi na przeszkodzie, aby w czasie urlopu macierzyńskiego rozwiązać stosunek pracy za porozumieniem stron (w praktyce zdarza się to rzadko, jednak taka możliwość istnieje, przykładowo, jeśli pracownica zmienia miejsce zamieszkania i wie, że do obecnego zakładu pracy już nie wróci.

Wypowiedzenie umowy o pracę na urlopie macierzyńskim.

Pracownica, która korzysta z urlopu macierzyńskiego (ta sama zasada dotyczy również urlopu rodzicielskiego) ma prawo do zasiłku macierzyńskiego, finansowanego ze środków ZUS. Od razu zaznaczyć należy, iż rozwiązanie umowy o pracę w czasie urlopu macierzyńskiego, za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownicę, nie odbiera jej prawa do zasiłku macierzyńskiego. Ten zasiłek macierzyński będzie jej przysługiwał również po upływie okresu wypowiedzenia i rozwiązaniu się umowy o pracę. Tyle, że po rozwiązaniu się umowy o pracę siłą rzeczy nie będzie ona już przebywać na urlopie macierzyńskim, gdyż urlop ten zakończy się dla niej wraz z upływem okresu wypowiedzenia.

Zasiłek macierzyński wypłacany jest przez okres, odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Wynika to wprost z art. 29 ust. 1 pkt 1 i art. 29a ust.  Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (powszechnie zwanej jako ustawa zasiłkowa). Natomiast rozwiązanie się umowy o pracę w czasie urlopu macierzyńskiego i w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego, które jest również ustaniem tytułu do ubezpieczenia chorobowego, nie powoduje automatycznie ustania prawa do zasiłku macierzyńskiego – zasiłek macierzyński przysługuje nadal, pomimo rozwiązania się stosunku pracy. Jeśli płatnikiem tego zasiłku był zakład pracy (czyli jeśli na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego pracodawca zgłaszał do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych), to po rozwiązaniu się umowy o pracę wypłatę zasiłku macierzyńskiego przejmuje na siebie ZUS, do którego pracodawca musi przesłać odpis skrócony aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie ZUS Z-3.

Co więcej – zasiłek macierzyński będzie pracownicy wypłacany do końca okresu, do którego pracownicy przysługiwałby urlop macierzyński, gdyby umowa o pracę nie rozwiązała się, nawet, jeśli pracownica podejmie w międzyczasie zatrudnienie u innego pracodawcy.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszych szkoleniach, do udziału w których zapraszamy. Jako Niepubliczne Centrum Kształcenia Ustawicznego organizujemy kursy i szkolenia przez internet – kurs kadr online, kurs płac z zaświadczeniem MEN, szkolenie z obsługi PŁATNIKA, kurs kadr i płac w formie wideo, również z zaświadczeniem MEN i wiele innych. Zobacz naszą ofertę szkoleniową, być może któreś ze szkoleń uznasz za przydatne. Wyłącznie sprawdzone praktyczne informacje, maksymalna prostota korzystania, dostęp z telefonu, tabletu, komputera, z każdego miejsca z dostępem do internetu. Zobacz już dziś i jeśli masz jakieś pytania, kontaktuj się z nami śmiało.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2024