Wniosek o urlop wychowawczy i rezygnacja z urlopu wychowawczego – część II

Co zawiera wniosek o urlop wychowawczy? Czy pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego?

Wniosek o urlop wychowawczy 2017 oraz zasady składania takich wniosków zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 roku w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków. Zgodnie z przepisami powołanego rozporządzenia, jeśli pracownik zamierza ubiegać się o udzielenie urlopu wychowawczego, składa w tym celu pisemny wniosek o urlop wychowawczy, który musi zawierać:

  • imię i nazwisko pracownika
  • imię i nazwisko dziecka, na które ma zostać udzielony urlop wychowawczy lub część urlopu wychowawczego
  • wskazanie okresu, na jaki ma zostać udzielony urlop wychowawczy albo część tego urlopu wychowawczego
  • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który został już wykorzystany
  • określenie liczby części urlopu wychowawczego, które dotychczas zostały wykorzystane.

Sam wniosek może brzmieć m.in. w ten sposób: „Proszę o udzielenie mi urlopu wychowawczego na córkę Annę Nowak, urodzoną dnia 12 sierpnia 2016 roku, w okresie od dnia 1 września 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku. Informuję jednocześnie, iż dotychczas nie korzystałam z urlopu wychowawczego i żadna z jego części nie została wykorzystana”.

Sam wniosek o urlop wychowawczy to jeszcze nie wszystko. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik dołącza następujące dokumenty:

  • oświadczenie o korzystaniu z tzw. odroczonej części urlopu rodzicielskiego, ze wskazaniem liczby części
  • oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez drugiego z rodziców dziecka w okresie wskazanym we wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego. Takie oświadczenie nie jest wymagane, jeśli drugi z rodziców nie żyje, nie jest znane jego miejsce pobytu albo nie przysługuje mu władza rodzicielska lub została ona ograniczona
  • jeśli dotyczy – kopię prawomocnego orzeczenia sądu o pozbawieniu lub ograniczeniu władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców dziecka albo oświadczenie, iż zachodzą nie dające się usunąć przeszkody w uzyskaniu informacji od drugiego z rodziców dziecka o zamiarze korzystania przez niego z urlopu wychowawczego w okresie wskazanym we wniosku o udzielenie tego urlopu wychowawczego
  • jeśli wniosek dotyczy pełnego wymiaru urlopu wychowawczego 36 miesięcy (co do zasady 1 miesiąc wychowawczego może zostać wykorzystany wyłącznie przez drugiego z rodziców dziecka – więcej o tym możesz poczytać w pierwszej części niniejszego artykułu) – odpis skrócony aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu czy pozbawieniu władzy rodzicielskiej drugiego z rodziców dziecka.

Sam wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się w terminie nie krótszym niż na 21 dni przed planowaną datą rozpoczęcia korzystania z tego urlopu wychowawczego. Jeśli wniosek nie został złożony we wskazanym terminie, urlopu wychowawczego udziela się nie później niż z dniem upływu 21 dni od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy. Należy zaznaczyć, iż pracodawca może wyrazić zgodę na urlop w określonym przez pracownika okresie nawet, jeśli wniosku o udzielenie tego urlopu wychowawczego pracownik nie złożył w wymaganym przepisami rozporządzenia terminie.

Bardzo ważna rzecz – pracodawca musi uwzględnić wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego. Nie ma możliwości, aby pracodawca odmówił udzielenia urlopu wychowawczego, jeśli pracownikowi urlop wychowawczy się należy i złożył on wniosek o urlop wychowawczy zgodny z wymogami rozporządzenia.

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego. Należy tu zwrócić uwagę na dwie kwestie – pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego jeszcze przed jego rozpoczęciem, ale już po złożeniu wniosku o udzielenie tego urlopu wychowawczego, jak również w czasie samego urlopu wychowawczego, już po rozpoczęciu korzystania z niego. Po złożeniu wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracownik może wycofać ten wniosek, przy czym powinien to uczynić nie później niż na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia tego urlopu wychowawczego. W tym celu pracownik składa pracodawcy stosowne oświadczenie o cofnięciu wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego.

Z kolei jeśli urlop wychowawczy został już udzielony i pracownik z niego korzysta, to za zgodą pracodawcy pracownik może przerwać ten urlop i zrezygnować z niego w każdym czasie, natomiast bez zgody pracodawcy – po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy nie później, niż na 30 dni przed planowaną datą powrotu do pracy. Należy pamiętać, iż jeśli pracownik przerywa urlop wychowawczy to pracodawca dopuszcza go do pracy na tym samym stanowisku, na którym pracownik pracował przed rozpoczęciem tego urlopu, a jeśli np. ze względów organizacyjnych w zakładzie pracy nie jest to już możliwe, na innym stanowisku, odpowiadającym kwalifikacjom pracownika i z wynagrodzeniem nie niższym niż to, które pracownik otrzymywał przed rozpoczęciem urlopu wychowawczego.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2021