Nagroda jubileuszowa – komu przysługuje? Kto ma prawo do nagrody jubileuszowej?

Komu i kiedy należy się nagroda jubileuszowa?

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż nagroda jubileuszowa jest specyficznym składnikiem wynagrodzenia, który nie jest składnikiem powszechnym. W zdecydowanej większości przypadków nagroda jubileuszowa należy się pracownikom tzw. budżetówki – prywatni pracodawcy wypłacają ją raczej rzadko i nie muszą w tym zakresie tworzyć żadnych wewnętrznych przepisów płacowych. Pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej tylko w sytuacji, gdy wynika to z konkretnych przepisów. Jeśli pracownik pracuje w zakładzie pracy ze sfery budżetowej, to nagroda jubileuszowa należy mu się w oparciu o regulacje zarządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 grudnia 1989 roku w sprawie ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania.

Jeśli pracownik ma prawo do nagrody jubileuszowej na mocy przepisów powołanego rozporządzenia albo przepisów wewnątrzzakładowych, to problemem może być ustalenie stażu, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej. Do stażu pracy, od którego zależy prawo do nagrody jubileuszowej zalicza się wszystkie poprzednie (zakończone) okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, jeśli na mocy przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Należy pamiętać, iż pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym osiągnie wymagany do jej przyznania staż pracy albo w dniu, w którym weszły w życie przepisy, na mocy których pracownik nabywa to prawo do nagrody jubileuszowej (pod warunkiem, iż w dniu wejścia w życie tych przepisów posiada określony staż pracy do nagrody jubileuszowej). Co bardzo istotne – to w interesie pracownika jest udokumentowanie faktu, iż posiada on już wymagany staż pracy. Jeśli w jego aktach osobowych brakuje stosownych dokumentów, potwierdzających fakt posiadania stażu pracy do nagrody jubileuszowej, pracownik powinien staż ten udokumentować, co może uczynić np. świadectwami pracy.

Prawo do nagrody jubileuszowej

Z chwilą spełnienia przesłanek do uzyskania nagrody jubileuszowej pracownikowi przysługuje roszczenie o jej wypłatę. Jeśli zatem przepisy prawa przewidują prawo do nagrody jubileuszowej po uzyskaniu odpowiedniego stażu pracy, a pracownik staż pracy do nagrody jubileuszowej posiada, pracodawca nie może odmówić pracownikowi przyznania i wypłacenia tej nagrody jubileuszowej.

Prawo do nagrody jubileuszowej pracownik nabywa u tego pracodawcy, u którego osiąga wymagany do przyznania nagrody jubileuszowej staż pracy. Przykładowo, jeśli pracownik pracuje w należącym do budżetówki zakładzie pracy X, a następnie również należącym do budżetówki zakładzie pracy Y, to z chwilą osiągnięcia stażu pracy (sumuje się okresy zatrudnienia w obu zakładach) w czasie zatrudnienia w zakładzie pracy Y, pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej właśnie w zakładzie pracy Y.

Bardzo ważna rzecz – jeśli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej (osiągnął wymagany staż pracy), ale nagrody tej nie wypłacono, a niedługo potem rozwiązano z pracownikiem stosunek pracy, to ta nagroda jubileuszowa i tak mu się należy. Pracownik ma roszczenie o jej wypłatę, o ile nie upłynął jeszcze trzyletni okres przedawnienia roszczenia o wypłatę tej nagrody jubileuszowej.

Jeszcze jedna rzecz – jeśli nagroda jubileuszowa wypłacana jest nie częściej niż co 5 lat, jest ona zwolniona ze składek ZUS i odprowadza się od niej jedynie podatek dochodowy. Nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, aby pracodawca prywatny wypłacał nagrodę jubileuszową częściej, jednakże będzie ona podlegać oskładkowaniu składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne oraz opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Więcej o wynagrodzeniach pracowniczych mówimy w naszym szkoleniu Kurs kadr i płac z zaświadczeniem MEN. Zapoznaj się z programem szkolenia oraz warunkami technicznymi udziału w nim i skorzystaj, jeśli interesuje Cię tematyka kadrowa czy płacowa. Zapraszamy.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2024