Podróż służbowa rodzica opiekującego się dzieckiem do lat 4

Podróż służbowa to – najogólniej mówiąc – wykonywanie przez pracownika pracy poza stałym, zapisanym np. w umowie o pracę miejscem pracy. Pracownik wyrusza w podróż służbową na polecenie pracodawcy, przy czym istnieją w tym wypadku pewne ograniczenia – pracodawca nie może bowiem zlecać podróży służbowych według swojego uznania i jest tu związany przepisami, w tym przepisami, dotyczącymi ochrony rodzicielstwa. Jedno z takich ograniczeń ma miejsce w przypadku, gdy w grę wchodzi podróż służbowa rodzica opiekującego się dzieckiem do lat 4.

Podróż służbowa a opieka nad dzieckiem do 4 roku życia

Stosownie do treści art. 178 §2 kodeksu pracy pracownika, opiekującego się dzieckiem do lat 4 nie można bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139 kodeksu pracy (chodzi tu o system przerywanego czasu pracy) oraz delegować poza stałe miejsce pracy. Należy tu zwrócić uwagę na to, iż przepis wyraźnie wskazuje, iż podróż służbowa rodzica opiekującego się dzieckiem do lat 4 jest zabroniona, o ile rodzic ten nie wyrazi na taką podróż służbową zgody. Jeśli taką zgodę wyraża, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca go w podróż służbową wysłał.

Przepisy kodeksu pracy nie wskazują formy, w jakiej zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do 4 roku życia na podróż służbową ma nastąpić. W tym zakresie odnieść się należy do przepisów kodeksu cywilnego, który w treści art. 60 kc wskazuje, iż oświadczenie woli osoby (w tym przypadku zgoda na podróż służbową) może być złożone przez każde zachowanie, z której jasno wynika stanowisko tej osoby. W praktyce, jeśli pracodawca wyda pracownikowi polecenie udania się w podróż służbową, a pracownik w taką podróż wyjedzie, to uznaje się, że tym samym wyraził zgodę na podróż służbową. Niemniej, z punktu widzenia dokumentacji kadrowej, najlepiej polecenie podróży służbowej oraz zgodę pracownika opiekującego się dzieckiem do lat 4 mieć na piśmie.

Należy podkreślić, iż z uprawnienia do odmowy pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy czy w podróży służbowej przysługuje wyłącznie jednemu z rodziców i nie ma tu znaczenia, czy pracują oni u tego samego pracodawcy czy u innych. Należy też pamiętać, iż pracownik, który opiekuje się dzieckiem do lat 4, może co prawda wyrazić zgodę na podróż służbową, ale w każdej chwili może taką swoją zgodę cofnąć.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2021