Jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przechodzi na emeryturę

Jeśli pracownik przechodzi na emeryturę, należny mu urlop wypoczynkowy należy przeliczyć na nowo.

Stosownie do art. 152 §1 kodeksu pracy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego, a uprawnienia do skorzystania z urlopu wypoczynkowego pracownik nie może się zrzec. Jednocześnie stosownie do art. 154 kodeksu pracy wymiar należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego wynosi odpowiednio 20 albo 26 dni, przy czym ten wyższy wymiar przysługuje pracownikom, którzy wraz z tzw. okresami zaliczalnymi (np. okresem nauki) posiadają co najmniej dziesięcioletni staż pracy. Powyżej wskazane wymiary urlopu dotyczą oczywiście pełnego etatu, natomiast w przypadku zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiary te są proporcjonalnie niższe.

Te 20 albo 26 dni urlopu wypoczynkowego należy się pracownikowi za cały rok. Jeśli podejmuje on zatrudnienie po raz pierwszy w danym roku kalendarzowym, to w roku tym nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem miesiąca pracy. Może się zatem okazać, że od dnia zatrudnienia do końca roku pracownik nie nabędzie prawa do 20 albo 26 dni urlopu, ale do odpowiednio niższej ilości dni urlopowych.

Wielu pracodawców zastanawia się, jaki jest wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika, który przechodzi na emeryturę. Z reguły pracownik taki ma na tyle długi staż pracy, że pracując na pełnym etacie ma on prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego za cały rok. Należy tu jednak wyraźnie wskazać na jedną rzecz. Osiągnięcie przez pracownika wieku emerytalnego nie oznacza jednocześnie nabycia prawa do emerytury. Co więcej, do uzyskania emerytury nie wystarczy złożenie przez pracownika samego wniosku o przyznanie mu emerytury. Aby emerytura mogła zostać pracownikowi przyznana, musi zostać rozwiązany z nim stosunek pracy.

Przejście na emeryturę a wymiar urlopu wypoczynkowego

Jeśli pracownik zamierza przejść na emeryturę i w związku z tym rozwiązuje stosunek pracy, to jego urlop wypoczynkowy za rok kalendarzowy, w którym przechodzi na emeryturę, nie będzie wynosić 26 dni, ale odpowiednio krócej. Należy bowiem w zakresie ustalenia należnego pracownikowi wymiaru urlopu zastosować art. 155(1) kodeksu pracy, zgodnie z którym w roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy, przysługuje pracownikowi urlop wypoczynkowy w wymiarze proporcjonalnym do okresu, przepracowanego u tego pracodawcy w tym roku kalendarzowym.

Przykład: z dniem 1 stycznia 2018 roku pracownik nabył prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, jest to dla niego bowiem tzw. urlop kolejny. Za cały rok 2018 pracownik ma prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego, natomiast okazało się, iż z dniem 20 sierpnia 2018 roku pracownik rozwiązał z pracodawcą stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę. Za rok 2018 pracownik nie nabędzie prawa do 26 dni urlopu, ale do 812 z 26, co po zaokrągleniu w górę da 18 dni urlopu wypoczynkowego. Tyle też pracownik może do dnia rozwiązania stosunku pracy wykorzystać, a jeśli tego urlopu nie wykorzysta, pracodawca wypłaca mu stosowny ekwiwalent za urlop.

Jak widzisz, przejście pracownika na emeryturę w trakcie roku kalendarzowego ma wpływ na przysługujący pracownikowi urlop wypoczynkowy.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2022