Nieobecność nieusprawiedliwiona a prawo do urlopu wypoczynkowego

W pierwszym roku pracy, zgodnie z treścią art. 153 §1 kodeksu pracy, pracownik, podejmujący pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym, w którym tę pracę podejmuje, nabywa prawo do tzw. pierwszego urlopu wypoczynkowego z upływem miesiąca pracy. Oznacza to, iż jeśli pracownik podejmuje pracę po raz pierwszy, to aby móc skorzystać z prawa do urlopu wypoczynkowego, musi przepracować miesiąc. W takiej sytuacji p przepracowanym miesiącu pracownik nabywa prawo do 1/12 z przysługującego mu wymiaru urlopowego (z reguły jest to 20 dni na pełnym etacie). Jednocześnie stosownie do treści art. 153 §2 kodeksu pracy, prawo do tzw. kolejnego urlopu wypoczynkowego (w całości) pracownik nabywa już z dniem 1 stycznia kolejnego roku, o ile w tym dniu pozostaje w zatrudnieniu.

Od wspomnianej powyżej zasady są pewne wyjątki. Jeśli pracownik w dniu 1 stycznia przebywa na urlopie bezpłatnym czy wychowawczym, nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, a prawo to nabędzie dopiero po powrocie z urlopu bezpłatnego czy wychowawczego. Co więcej, może okazać się, że po powrocie pracownikowi nie będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy w pełnym wymiarze 20 czy 26 dni, ale odpowiednio mniej. Za czas urlopu bezpłatnego czy wychowawczego co do zasady pracownik nie nabywa bowiem prawa do urlopu wypoczynkowego. Przykładowo jeśli pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym od dnia 1 października 2017 roku do dnia 31 marca 2018 roku, a ze względu na staż pracy ma prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego rocznie, to po powrocie do pracy z dniem 1 kwietnia 2018 roku pracownik nie będzie miał już prawa do 20 dni urlopu, ale do 9/12 z 20 czyli 15 dni urlopu. Co ważne – jeśli pracownik przebywałby na urlopie bezpłatnym np. w okresie od 1 marca 2018 roku do 30 czerwca 2018 roku, ale zdążył przed urlopem bezpłatnym wykorzystać całe należne mu 20 czy 26 dni urlopu wypoczynkowego, to za czas tego urlopu bezpłatnego nie pomniejsza się już należnego pracownikowi wymiaru urlopu wypoczynkowego, skoro został on już w całości wykorzystany.

Nieobecność nieusprawiedliwiona a urlop wypoczynkowy

Wymiar urlopu wypoczynkowego pomniejsza też każda nieusprawiedliwiona nieobecność. Stosownie do treści art. 155(2) kodeksu pracy, po powrocie do pracy po nieobecności nieusprawiedliwionej, za czas tej nieobecności pomniejsza się proporcjonalnie urlop wypoczynkowy pracownika, chyba, że zdążył on wykorzystać ten urlop w całości jeszcze przed tą swoją nieobecnością nieusprawiedliwioną. Aby pracodawca mógł jednak pomniejszyć urlop wypoczynkowy pracownika, po tej nieobecności nieusprawiedliwionej pracownik w ogóle musi wrócić do pracy. Jeśli pracownik jest nieobecny w pracy i jest to nieobecność nieusprawiedliwiona, a potem okazuje się, że pracownik pracę porzucił i już w ogóle się w niej nie stawił, to za czas tej nieusprawiedliwionej nieobecności urlopu wypoczynkowego nie pomniejsza się.

Przykładowo od dnia 15 marca do 30 kwietnia pracownik był nieobecny w pracy i była to nieobecność nieusprawiedliwiona. Z dniem 12 maja pracodawca za pośrednictwem poczty doręczył pracownikowi dyscyplinarkę, której przyczyną było ciężkie naruszenie przez pracownika jego podstawowych obowiązków pracowniczych – niestawienie się do pracy bez usprawiedliwienia. Ponieważ stosunek pracy rozwiązał się, pracodawca musi wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. I właśnie za czas tej nieobecności nieusprawiedliwionej w tej sytuacji wymiaru urlopu nie pomniejsza się – za czas nieobecności pracownik również nabył prawo do urlopu wypoczynkowego, gdyż aby pomniejszyć mu wymiar urlopu, musiałby on choć na jeden dzień do pracy wrócić.

Tematyką urlopów wypoczynkowych (jak i wszelkimi kwestiami, związanymi z kadrami i płacami) zajmujemy się w naszym kursie – zapoznaj się z jego programem, być może uznasz, że to kurs właśnie dla Ciebie: szkolenie kadry płace przez internet. Mamy również w swojej ofercie takie szkolenie, jak kurs kadr online w wersji do czytania, również z zaświadczeniem MEN. Swoją wiedzę i doświadczenie praktyczne możesz również poszerzyć, korzystając z naszych innych szkoleń: kursy przez internet. Zobacz, co oferujemy, poczytaj o nas i korzystaj.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2024