Minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 brutto i netto

Minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 to kwota 18,30 zł brutto. Zleceniobiorca, zatrudniony na umowie zlecenia, w której jego wynagrodzenie określono w stawce godzinowej, nie może zarobić brutto mniej niż wspomniane 18,30 zł brutto. Dla części zleceniobiorców – uczniów i studentów w wieku do 26 roku życia minimalna stawka na zleceniu 2021 brutto będzie jednocześnie stawką netto, gdyż umowa zlecenia z uczniem czy umowa zlecenia ze studentem do 26 roku życia jest zwolniona ze składek ZUS, a osoby te korzystają również ze zwolnienia podatkowego „Zerowy PIT dla młodych” (więcej o nim tutaj: Lista płac z zerowym PIT).

Uwaga – artykuł jest dość długi, ale postaramy się w nim kompleksowo omówić zagadnienie umowy zlecenia, w tym zawartej z uczniem lub studentem i zasad podlegania składkom ZUS i naliczania podatku w różnych konfiguracjach.

Jeśli interesuje Cię kwestia: 18,30 brutto ile to netto, przeczytaj nasz artykuł. Omówimy w nim kwestie naliczania wynagrodzenia z umowy zlecenia w różnych konfiguracjach. Może się bowiem okazać, że zleceniobiorca – np. student czy uczeń na zleceniu – jest zwolniony ze składek ZUS i podatku, może się okazać, że zleceniobiorca podlega jedynie składce zdrowotnej, a może się też okazać, że z jego wynagrodzenia z umowy zlecenia zleceniodawca potrąca wszystkie składki ZUS, w tym dobrowolną chorobową.

Wówczas minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 za każdym razem da inną kwotę netto, nawet licząc od tego samego wynagrodzenia brutto.

Minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 w wysokości 18,30 zł to co do zasady jednak stawka brutto. Ostateczne wynagrodzenie zleceniobiorcy ustala się po przemnożeniu tej minimalnej stawki na zleceniu obowiązującej w 2021 roku przez liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu.

Od razu jedna uwaga – minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 wynosi 18,30 zł brutto. Oznacza to, że zleceniodawca nie może zleceniobiorcy zapłacić mniej za godzinę pracy. W praktyce może się okazać, że umowa zlecenia zostanie tak skonstruowana, że wynagrodzenie nie zostanie określone w stawce godzinowej, ale będzie to hybryda stawki godzinowej i prowizji, np. umowa będzie przewidywać zapis, że pracownikowi przysługuje wynagrodzenie 17 zł brutto za godzinę plus prowizja.

Nie jest to fortunne rozwiązanie, ale jeśli już ma miejsce, to minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 i tak nie może być niższa niż te 18,30 zł brutto, a więc jeśli jest niższa, ale „dobijana” prowizją i łącznie daje co najmniej 18,30 zł brutto, to takie rozwiązanie jest akceptowalne.

Minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 – student i uczeń a ZUS i podatek

Umowa zlecenia zawarta ze studentem czy uczniem w wieku do 26 roku życia i wynagrodzenie z niej nie są ozusowane ani opodatkowane. W tym przypadku minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021, czyli 18,30 zł brutto będzie równa stawce netto. Ostateczne wynagrodzenie za dany miesiąc zostanie ustalone po przemnożeniu liczby przepracowanych w danym miesiącu godzin przez stawkę 18,30 zł.

Przykładowo – w lutym zleceniobiorca będący studentem czy uczniem przepracował na zleceniu 72 godziny. Wynagrodzenie w umowie zlecenia określono w stawce godzinowej minimalnej na 2021 rok, czyli 18,30 zł brutto. Ostatecznie za ten miesiąc otrzyma on zatem 72 * 18,30 = 1317,60 zł brutto i jednocześnie będzie to dla niego kwota netto – tyle dostanie na rękę, mając w umowie zlecenia stawkę minimalną 18,30 zł.

Umowa zlecenia ze studentem do 26 roku życia bez składek ZUS i bez podatku

Ponieważ wiele osób zastanawia się, kogo w ogóle można uznać za ucznia lub studenta i kiedy umowa zlecenia z uczniem lub studentem jest zwolniona z ZUS i podatku, omówmy teraz to zagadnienie, a potem kolejne przypadki stawki minimalnej na zleceniu 2021 od brutto do netto.

Stosownie do art. 83 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce osoba przyjęta na studia rozpoczyna studia i nabywa prawa studenta z chwilą złożenia ślubowania. Nas jednak interesuje inna rzecz – kiedy dana osoba posiada status studenta, od tego bowiem zależy zwolnienie jej umowy zlecenia z ZUS i podatku.

Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci nie podlegają z tytułu zawartej z nimi umowy zlecenia ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu (w domyśle również chorobowemu i wypadkowemu), a więc – mówiąc ogólnie umowa zlecenia ze studentem czy uczniem jest zwolniona z ZUS.

Szkoła policealna i umowa zlecenia a składki ZUS

Jednocześnie student albo uczeń na umowie zlecenia, jeśli ma mniej niż 26 lat, podlega zwolnieniu podatkowemu Zerowy PIT dla młodych. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 przychód z działalności wykonywanej osobiście pkt 8, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

Jeśli zatem student na umowie zlecenia czy uczeń na zleceniu osiąga z tytułu tego zlecenia dochód wyższy niż wspomniane 85.528 zł rocznie, to już nie skorzysta z Zerowego PIT dla młodych od kwoty nadwyżki.

Za studenta uważa się osobę od dnia wpisania na listę studentów do dnia ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów. Jednocześnie zgodnie z art. 109 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Osoba, która ukończyła studia pierwszego stopnia, zachowuje prawa studenta do dnia 31 października roku, w którym ukończyła te studia.

Może się bowiem okazać, że zleceniobiorca ukończył licencjat w czerwcu, a od października rozpoczyna studia drugiego stopnia. W takim wypadku po ukończeniu licencjatu w czerwcu zachowuje on prawa studenta do 31 października, ale nie zachowuje statusu studenta, a więc między ukończeniem licencjatu a podjęciem studiów drugiego stopnia, jeśli w tym czasie nadal pracuje na zleceniu, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczeń w ZUS, z których następnie należy go wyrejestrować od dnia rozpoczęcia studiów II stopnia.

W praktyce wygląda to tak, załóżmy, że student studiów licencjackich nawiązał umowę zlecenia w dniu 1 marca 2021. Wynagrodzenie – minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021, czyli 18,30 zł brutto. Dopóki studiuje, będzie to dla niego jednocześnie stawka netto.

Studia licencjackie ukończył w dniu 15 lipca. Od dnia 16 lipca nie kwalifikuje się już na zwolnienie z ZUS, gdyż posiada prawa studenta do 31 października 2021, ale nie posiada już chwilowo statusu studenta. Stąd tez od 16 lipca zleceniodawca powinien zgłosić go do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego (chorobowe na zleceniu jest dobrowolne w tym wypadku), a także do ubezpieczenia zdrowotnego.

Minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021, czyli 18,30 brutto nie będzie już równe netto – po prostu trzeba będzie ustalić kwotę wynagrodzenia za dany miesiąc i naliczyć składki. Z podatku ta osoba jest nadal zwolniona, gdyż nie ukończyła 26 lat i kwalifikuje się nadal na zwolnienie Zerowy PIT dla młodych.

Z kolei w dniu 1 października 2021 zleceniobiorca ponownie podejmuje naukę na studiach II stopnia i ponownie ma status studenta. W tym wypadku zleceniodawca musi go wyrejestrować z ubezpieczeń w ZUS i ponownie minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 dla tego zleceniobiorcy – studenta będzie równa stawce netto.

Należy o tym pamiętać. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozróżnia prawa studenta od statusu studenta. Dla ZUS nie ma znaczenia, że student po ukończeniu studiów I stopnia zachowuje swoje prawa do 31 października. Między ukończeniem studiów I stopnia i rozpoczęciem studiów II stopnia należy studenta do ubezpieczenia zgłosić.

Bardzo ważna rzecz – słuchacz studiów podyplomowych czy doktorant nie mają statusu studenta, a więc umowa zlecenia ze słuchaczem studiów podyplomowych czy doktorantem nie będzie zwolniona z ZUS, a jeśli mają oni więcej niż 26 lat, nie będzie również zwolniona z podatku.

A umowa zlecenia i szkoła policealna – czy tutaj będzie ZUS? Szkoła policealna jest w tym zakresie (z punktu widzenia zwolnienia zleceniobiorcy ze składek ZUS) traktowana na równi ze studiami i umową zlecenia, co oznacza, że słuchacz szkoły policealnej zatrudniony na zleceniu jest co do zasady zwolniony z obowiązków ZUS.

Art. 18 ust. 1 lit. f) ustawy Prawo Oświatowe wskazuje, iż szkoła policealna dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku jest typem szkoły publicznej czy niepublicznej.

Jednocześnie zgodnie z art. 4 ust. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe przez uczniów należy rozumieć również słuchaczy i wychowanków. Za uczniów należy uznać zatem również słuchaczy szkoły policealnej. Dokładnie tak samo za uczniów uznaje słuchaczy i wychowanków przepis art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Studia podyplomowe nie są uznawane za szkołę wyższą. Uczestnik studiów podyplomowych nie posiada zatem statusu studenta, który zwalnia umowę zlecenia z obowiązku ozusowania. Jeśli zatem na umowie zlecenia zatrudnia się uczestnika studiów podyplomowych, należy go zgłosić do ZUS, a następnie z wynagrodzenia z umowy zlecenia naliczać składki ZUS.

Minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 obowiązuje również w przypadku uczniów na zleceniu. Uczniowie szkół wykonujący pracę na podstawie umowy zlecenia, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. Osoby te do ukończenia 26. roku życia nie są obejmowane ubezpieczeniami z tytułu umowy zlecenia – ani obowiązkowo, ani dobrowolnie.

Dla celów ubezpieczeń społecznych uznaje się, że uczniem – do 31 sierpnia każdego roku – jest osoba, która:

 • kontynuuje naukę w tej samej szkole,
 • skończyła szkołę i rozpoczyna naukę w szkole, w której rok szkolny rozpoczyna się 1 września,
 • ukończyła szkołę i nie kontynuuje nauki.

Osobę, która przedstawi zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe uznaje się za ucznia do 30 września.

Jeśli student ma więcej niż 26 lat, umowa zlecenia ze studentem podlega ozusowaniu i opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Może się okazać, że zleceniobiorca ma mniej niż 26 lat, a nie posiada statusu ucznia lub studenta. Wówczas umowa zlecenia będzie ozusowana i zwolniona z podatku. Jak wówczas wygląda rozliczenie, zakładając, że minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 to 18,30 zł i zleceniobiorca właśnie taką ma zapisaną w umowie?

Załóżmy, że zleceniobiorca ma 24 lata, nie posiada statusu ucznia czy studenta. Pracuje na umowie zlecenia ze stawką 18,30 zł za godzinę i w lipcu 2021 przepracował na zleceniu 107 godzin. Łącznie zatem jego wynagrodzenie za lipiec wyniesie 107 * 18,30 zł = 1958,10 zł brutto.

Zakładamy, że nie ma on innego tytułu do ubezpieczenia – nie prowadzi własnej działalności, nie ma etatu z pensją co najmniej minimalną (o minimalnym 2021 na etacie więcej znajdziesz tutaj: minimalne wynagrodzenie 2021 od brutto do netto). Nie złożył również wniosku o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Rozliczenie tego miesiąca wygląda następująco.

 1. Minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021: 18,30 zł brutto
 2. Liczba przepracowanych na zleceniu godzin w lipcu: 107
 3. Wynagrodzenie brutto: 107 * 18,30 zł = 1958,10 zł
 4. Podstawa składek społecznych: 1958,10 zł
 5. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 1958,10 = 191,11 zł
 6. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 1958,10 = 29,37 zł
 7. Ubezpieczenie chorobowe: 0 zł
 8. Podstawa składki zdrowotnej: 1958,10 – 191,11 – 29,37 zł = 1737,62 zł
 9. Składka zdrowotna: 9% z 1737,62 = 156,39
 10. Netto do wypłaty: 1958,10 – 191,11-29,37 – 156,39 = 1581,23 zł

Tak wygląda minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021, rozliczona w perspektywie miesiąca dla osoby nie zwolnionej z ZUS, ale zwolnionej z podatku dochodowego. Nieco inaczej wygląda rozliczenie, jeśli zleceniobiorca nie podlega pod zwolnienie ZUS ani zwolnienie z podatku. Taka sytuacja będzie mieć miejsce, jeśli np. umowa zlecenia jest dla zleceniobiorcy jedynym tytułem do ubezpieczenia (jedynym źródłem przychodu).

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe są wówczas obowiązkowe, jedynie ubezpieczenie chorobowe będzie dobrowolne. Pokażmy wyliczenia na konkretnym przykładzie – zakładamy założenia z powyższego przykładu, tylko zleceniobiorca ma więcej niż 26 lat i nie korzysta już ze zwolnienia podatkowego Zerowy PIT dla młodych oraz złożył wniosek o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym

Minimalne wynagrodzenie 2021 na zleceniu od brutto do netto – ze składkami ZUS i podatkiem

 1. Minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021: 18,30 zł brutto
 2. Liczba przepracowanych na zleceniu godzin w lipcu: 107
 3. Wynagrodzenie brutto: 107 * 18,30 zł = 1958,10 zł
 4. Podstawa składek społecznych: 1958,10 zł
 5. Ubezpieczenie emerytalne: 9,76% z 1958,10 = 191,11 zł
 6. Ubezpieczenie rentowe: 1,5% z 1958,10 = 29,37 zł
 7. Ubezpieczenie chorobowe: 2,45% z 1958,10 = 47,97
 8. Podstawa składki zdrowotnej: 1958,10 – 191,11 – 29,37 -47,97 = 1689,64 zł
 9. Koszt uzyskania przychodu: 20% z 1689,64 zł = 337,93 zł
 10. Podstawa podatku (po zaokrągleniu): 1352 zł
 11. Podatek: 17% z 1352 = 229,84 zł
 12. Ubezpieczenie zdrowotne 9% z 1689,64 zł = 152,07 zł
 13. Ubezpieczenie zdrowotne odliczalne: 7,75% z 1689,64 zł = 130,95 zł
 14. Podatek do skarbowego (po zaokrągleniu): 229,84 – 130,95 zł = 99 zł
 15. Netto do wypłaty: 1958,10 – 191,11 – 29,37 – 47,97 – 152,07 – 99 = 1438,58 zł

Jeśli twoja minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 to właśnie 18,30 zł brutto i podlegasz wszystkim ubezpieczeniom ZUS, możesz ustalić wysokość swojego wynagrodzenia netto – po prostu podstaw stosowną liczbę godzin i licz według naszego schematu.

Jeśli zleceniobiorca nie podlega pod zwolnienie z ZUS i podatku z tytułu zawartej umowy zlecenia, ale ma inny tytuł do ubezpieczeń i osiąga przychód w wysokości co najmniej pensji minimalnej, to z tytułu zawartej umowy zlecenia będzie podlegać jedynie składce zdrowotnej.

W takim wypadku obliczenia wyglądają nieco inaczej. Przyjmijmy ponownie założenia z powyższego przykładu, zleceniobiorca ma inny tytuł do ubezpieczeń i z umowy zlecenia podlega jedynie składce zdrowotnej.

Minimalne wynagrodzenie 2021 na zleceniu od brutto do netto – tylko ze składką zdrowotną

 1. Minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021: 18,30 zł brutto
 2. Liczba przepracowanych na zleceniu godzin w lipcu: 107
 3. Wynagrodzenie brutto: 107 * 18,30 zł = 1958,10 zł
 4. Podstawa składki zdrowotnej: 1958,10 zł
 5. Koszt uzyskania przychodu: 20% z 1958,10 = 391,62
 6. Podstawa podatku: 1958,10 – 391,62 (po zaokrągleniu) = 1566 zł
 7. Podatek: 17% z 1566 zł = 266,22 zł
 8. Ubezpieczenie zdrowotne: 9% z 1958,10 = 176,23 zł
 9. Ubezpieczenie zdrowotne 7,75% z 1958,10 = 151,75 zł
 10. Podatek do skarbowego (po zaokrągleniu): 266,22 – 151,75 = 114 zł
 11. Netto do wypłaty: 1958,10 – 176,23-114 = 1667,87 zł

Jak widzisz, wyliczenia nie są trudne. Jak można zauważyć, minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 daje inny wynik netto, w zależności od sytuacji zleceniobiorcy. Najkorzystniej „wychodzą na niej” uczniowie i studenci – umowa zlecenia z uczniem czy studentem do 26 roku życia jest zwolniona z ZUS i podatku.

A teraz jeszcze trochę o samej minimalnej stawce godzinowej na zleceniu 2021. Kwestia jej wysokości określona została pośrednio w przepisie art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa nie wskazuje kwoty minimalnej stawki godzinowej na zleceniu na dany rok – stawka ta jest we wrześniu każdego roku ustalana na rok następny. Minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 została ustalona na poziomie 18,30 zł brutto, rok wcześniej było to 17 zł brutto.

Co ważne – zleceniobiorca nie może zarobić mniej na godzinę nawet, jeśliby się na to zgadzał. Nie może zrzec się części wynagrodzenia w tym zakresie, jeśli zlecenie jest odpłatne.

Co równie istotne, minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 nie może być np. sumą dwóch składników, z których jeden ma charakter pieniężny, a drugi niepieniężny. Nie może być np. tak, że umowa zlecenia przewiduje w 2021 roku stawkę 15 zł brutto za godzinę, ale do tego zleceniobiorca ma prawo do używania samochodu służbowego itp. Te 18,30 zł brutto musi być wypłacane w pieniądzu, a nie świadczeniach niepieniężnych.

Oczywiście umowa zlecenia może przewidywać stawkę miesięczną, a nie godzinową, ale jeśli przewiduje stawkę miesięczną, to wynagrodzenie z umowy zlecenia należy wypłacić przynajmniej raz w miesiącu. Nie ma tu zastosowania przepis mówiący o tym, że wypłata musi nastąpić do 10 dnia następnego miesiąca – po prostu ma być dokonana raz w miesiącu.

Ostateczne wynagrodzenie za dany miesiąc ustala się, mnożąc stawkę godzinową przez liczbę godzin przepracowanych na zleceniu. Jeśli umowa zlecenia przewiduje stawkę godzinową, należy prowadzić ewidencję godzin przepracowanych na zleceniu w danym miesiącu. Obowiązku takiego nie ma, jeśli umowa zlecenia przewiduje prowizyjne wynagrodzenie.

Dokumentację potwierdzającą liczbę godzin przepracowanych na zleceniu przechowuje się przez okres 3 lat licząc od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

0 komentarzy o "Minimalna stawka godzinowa na zleceniu 2021 brutto i netto"

Skomentuj

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2023