Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Stosownie do treści art. 182(1e) §1 kodeksu pracy pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą u pracodawcy, u którego korzysta z tego urlopu rodzicielskiego. Praca w czasie urlopu rodzicielskiego może być wykonywana w wymiarze nieprzekraczającym połowy etatu. Jeśli taka sytuacja ma miejsce, tzn. pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z jednoczesnym wykonywaniem pracy na rzecz swojego pracodawcy, to urlop rodzicielski ulega wydłużeniu. Przykładowo jeśli pracownik chce pracować przez cały czas trwania urlopu rodzicielskiego, w wymiarze połowy etatu, to urlop rodzicielski ulega co do zasady wydłużeniu z 32 do 64 tygodni.

Samo podjęcie pracy w czasie urlopu rodzicielskiego odbywa się natomiast na pisemny wniosek pracownika, złożony nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania tej pracy. Jeśli jest to możliwe ze względu na organizację pracy, pracodawca ma obowiązek wniosek pracownika uwzględnić. Wniosek oczywiście musi mieć formę pisemną. Dopuszczenie pracownika do pracy we wskazanym we wniosku okresie jest zasadą, a odstępstwa od niej przewidziane są jedynie w przypadku wystąpienia takich okoliczności, jak:

  • organizacja pracy, która nie pozwala na podjęcie pracy przez pracownika, korzystającego z urlopu rodzicielskiego
  • rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika

Wydłużenie urlopu rodzicielskiego, który łączy się z wykonywaniem pracy, odbywa się proporcjonalnie, przy czym pracownik może pracować również podczas tej wydłużonej części urlopu rodzicielskiego. Sam okres, o który urlop rodzicielski wydłuża się, stanowi iloczyn liczby tygodni, w jakich pracownik łączy korzystanie z urlopu rodzicielskiego z pracą oraz wymiaru czasu pracy w trakcie korzystania z tego urlopu rodzicielskiego.

Zasadą przy korzystaniu z urlopu rodzicielskiego jest wykorzystywanie jego części jedna po drugiej, przy czym musi to następować bezpośrednio – kończy się jedna część, a od następnego dnia zaczyna druga, z jednym wyjątkiem – stosownie do treści art. 182(1c) §3 kodeksu pracy, urlop rodzicielski w wymiarze do 16 tygodni może być udzielony w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, przy czym i tak, stosownie do treści art. 182(1c) §1 kodeksu pracy, część tą należy wykorzystać przed ukończeniem przez dziecko 6 roku życia.

Więcej informacji na ten i podobne tematy znajdziesz w naszym szkoleniu: kurs kadr z zaświadczeniem MEN albo naszym błyskawicznym wideoszkoleniu kadrowo-płacowym: szkolenie kadry i płace online. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2021