Testy do lekcji

Wybierz i wypełnij test do wybranej lekcji
0

Bez kategorii

Test do lekcji 1

Test podsumowujący lekcję 1. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

Kategoria: Uncategorized

Zleceniobiorca ma prawo do nadgodzin

2 / 10

Kategoria: Uncategorized

Pracodawca to

3 / 10

Kategoria: Uncategorized

Czas pracy jest charakterystyczny dla

4 / 10

Kategoria: Uncategorized

Jednym z elementów charakterystycznych dla stosunku pracy jest

5 / 10

Kategoria: Uncategorized

Umowa o pracę może zostać zawarta bez wskazywania wynagrodzenia

6 / 10

Kategoria: Uncategorized

Umowa zlecenia i umowa o dzieło nie mogą zostać zawarte z osobą, z którą zawarto umowę o pracę

7 / 10

Kategoria: Uncategorized

Umowa zlecenia tym się różni od umowy o pracę, że

8 / 10

Kategoria: Uncategorized

Umowa zlecenia jest jednym ze sposobów nawiązania stosunku pracy

9 / 10

Kategoria: Uncategorized

Umowa o dzieło jest umową

10 / 10

Kategoria: Uncategorized

Zleceniobiorca nie musi wykonywać zlecenia osobiście, może go wyręczyć inna osoba

Punktów

Średnia: 0%

0%

50
Created on By spd2

Test do lekcji 2

Test podsumowujący lekcję 2. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

Pracodawca ma obowiązek umożliwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, co oznacza, że

2 / 10

Za BHP w zakładzie pracy odpowiada

3 / 10

Dodatek stażowy do wynagrodzenia

4 / 10

Regulamin wynagradzania może przewidywać

5 / 10

Godność i dobra osobiste pracownika

6 / 10

Pracownik może się zrzec wynagrodzenia

7 / 10

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustala

8 / 10

Postanowienia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania

9 / 10

Jeśli w zakładzie pracy nie ma regulaminu pracy to np. o porze nocnej pracownik dowie się z

10 / 10

Regulamin pracy jest obowiązkowy od

Punktów

Średnia: 90%

0%

46
Created on By spd2

Test do lekcji 3

Test podsumowujący lekcję 3. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

Dla pracodawcy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pracowników jest

2 / 10

Czy pracodawca może żądać podania numeru PESEL?

3 / 10

Zakres czynności pracownika

4 / 10

O terminie wypłaty wynagrodzenia pracownik dowie się z

5 / 10

Administratorem danych osobowych pracowników jest

6 / 10

Pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring)

7 / 10

Udostępnienie pracodawcy danych osobowych następuje w formie

8 / 10

Pracodawca żąda od pracownika podania dodatkowo danych osobowych obejmujących

9 / 10

Informacji o przebiegu zatrudnienia oraz wykształceniu i kwalifikacji pracodawca może żądać

10 / 10

Od kandydata do zatrudnienia pracodawca może żądać m.in.

Punktów

Średnia: 79%

0%

38
Created on By spd2

Test do lekcji 4

Test podsumowujący lekcję 4. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

W aktach osobowych przechowuje się kopię dowodu osobistego

2 / 10

Dokumenty do aktach osobowych załącza się

3 / 10

Przedwstępna umowa o pracę

4 / 10

Skierowanie na badania lekarskie wstępne, związane z zatrudnieniem pracownika po raz pierwszy, a nie np. ze zmianą stanowiska pracy przechowuje się

5 / 10

Jeśli pracodawca nakłada na pracownika karę porządkową, to dokumentacja w związku z tą karą znajduje się w:

6 / 10

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie znajduje się w części

7 / 10

Umowa o pracę znajduje się w części

8 / 10

Część A akt osobowych zawiera dokumenty

9 / 10

Na akta osobowe składają się części

10 / 10

Akta osobowe zakłada się dla

Punktów

Średnia: 90%

0%

42
Created on By spd2

Test do lekcji 5

Test podsumowujący lekcję 5. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

Błędnie wystawione świadectwo pracy może zostać sprostowane

2 / 10

Świadectwo pracy wystawia się

3 / 10

Z chwilą śmierci pracownika umowa o pracę

4 / 10

Wypowiedzenie umowy o pracę, dokonane w formie ustnej

5 / 10

Jeśli pracownik odmawia odbioru wypowiedzenia umowy o pracę, to

6 / 10

Notatka urzędowa to dokument

7 / 10

Wniosek pracownika o skrócenie okresu wypowiedzenia załącza się do

8 / 10

Stosownie do przepisów rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej akta osobowe dzielą się na 4 części A, B, C i D. Część D akt osobowych dotyczy:

9 / 10

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem pracy albo informacją o warunkach zatrudnienia załącza się do:

10 / 10

Wniosek o urlop bezpłatny załącza się do akt osobowych

Punktów

Średnia: 83%

0%

31
Created on By spd2

Test do lekcji 6

Test podsumowujący lekcję 6. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

Łączny czas trwania umów o pracę, zawartych na czas określony, nie może co do zasady przekroczyć

2 / 10

Wymiar czasu pracy jest obowiązkowym elementem umowy o pracę

3 / 10

W umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia należy wskazać

4 / 10

Stosunek pracy nawiązuje się z dniem

5 / 10

Umowa o pracę musi być zawarta na piśmie

6 / 10

Umowa o pracę na czas zastępstwa, jako szczególny rodzaj umowy na czas określony, może zostać zawarta z tym samym pracownikiem

7 / 10

Umowa o pracę na czas określony może zostać zawarta co do zasady

8 / 10

Umowa o pracę bez podpisów stron jest nieważna

9 / 10

Elementem obowiązkowym umowy o pracę są

10 / 10

Umowa o pracę na okres próbny może zostać zawarta

Punktów

Średnia: 79%

0%

29
Created on By spd2

Test do lekcji 7

Test podsumowujący lekcję 7. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

Umowa o zakazie konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy

2 / 10

Ze względu na stan zdrowia pracownika, potwierdzony stosownym orzeczeniem lekarskim, pracodawca ma prawo

3 / 10

Pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego

4 / 10

Zakres czynności pracownika

5 / 10

Szkolenia okresowe BHP nie są wymagane dla

6 / 10

Badania lekarskie wstępne nie są obowiązkowe, gdy

7 / 10

Skierowanie na badanie lekarskie

8 / 10

Czas szkolenia wstępnego BHP

9 / 10

Badanie lekarskie odbywa się

10 / 10

Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie wykonuje się

Punktów

Średnia: 89%

0%

25
Created on By spd2

Test do lekcji 8

Test podsumowujący lekcję 8. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mienie jest

2 / 10

W razie wyrządzenia szkody na mieniu pracodawcy przez kilku pracowników

3 / 10

Pracownik ponosi odpowiedzialność materialną

4 / 10

Informację o nałożonej karze porządkowej oraz dokumentację z nią związaną usuwa się z akt osobowych pracownika

5 / 10

Za umyślne uszkodzenie mienia pracownik ponosi odpowiedzialność

6 / 10

Przed nałożeniem kary porządkowej pracodawca ma obowiązek

7 / 10

Jeśli pracownik wnosi sprzeciw od nałożonej kary porządkowej, a pracodawca w żaden sposób nie ustosunkował się do sprzeciwu w ustawowym terminie, to znaczy, że

8 / 10

Informacja o wymierzeniu kary porządkowej musi zawierać

9 / 10

Kodeks pracy przewiduje następujące rodzaje kar porządkowych:

10 / 10

Od nałożonej kary porządkowej pracownik w pierwszej kolejności może

Punktów

Średnia: 77%

0%

26
Created on By spd2

Test do lekcji 9

Test podsumowujący lekcję 9. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

Jeśli pracodawca powierza pracownikowi inną pracę ze względu na stan zdrowia pracownika, to

2 / 10

Jeśli pracownik nie zgodził się na przyjęcie nowych warunków pracy, zaproponowanych w wypowiedzeniu zmieniającym, to

3 / 10

Ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, bez zmiany umowy można pracownikowi powierzyć inną pracę na okres

4 / 10

Jeśli pracodawca wręcza pracownikowi wypowiedzenie zmieniające, to pracownik ma określić się do co przyjęcia lub odrzucenia nowych warunków pracy

5 / 10

Jeśli pracownik nie zgadza się na podpisanie aneksu do umowy o pracę, to

6 / 10

Aneksem do umowy o pracę

7 / 10

Wypowiedzenie zmieniające jest ważne, o ile

8 / 10

Wypowiedzenie zmieniające jest co do zasady niedopuszczalne

9 / 10

Wypowiedzenie zmieniające

10 / 10

Aneks do umowy o pracę obowiązuje od

Punktów

Średnia: 80%

0%

27
Created on By spd2

Test do lekcji 10

Test podsumowujący lekcję 10. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

Umowa o pracę na okres próbny 3 miesięcy została zawarta w dniu 1 czerwca. 10 czerwca (środa) pracownik wypowiedział umowę o pracę, gdyż znalazł korzystniejsze zatrudnienie. Umowa o pracę rozwiąże się z upływem okresu wypowiedzenia, czyli w dniu

2 / 10

Pracownik pracuje na postawie umowy o pracę na czas określony. Ma za sobą staż pracy w firmie X 1 rok i 6 miesięcy. W dniu 18 maja pracownik wypowiedział umowę o pracę. Okres wypowiedzenia zakończy się w dniu

3 / 10

Skrócenie okresu wypowiedzenia na drodze porozumienia stron możliwe jest

4 / 10

Wypowiedzenie umowy o pracę uważa się za doręczone

5 / 10

Wypowiedzenie umowy o pracę musi zawierać

6 / 10

Ustne wypowiedzenie umowy o pracę

7 / 10

Umowa o pracę, zawarta na czas określony, jeśli nie została wypowiedziana, to co do zasady

8 / 10

Uzasadnienia wymaga wypowiedzenie, pochodzące od pracodawcy, a dotyczące

9 / 10

Likwidacja stanowiska pracy jest przyczyną rozwiązania stosunku pracy, leżącą po stronie

10 / 10

Wypowiedzenie umowy o pracę

Punktów

Średnia: 81%

0%

22
Created on By spd2

Test do lekcji 11

Test podsumowujący lekcję 11. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

Jeśli umowa o pracę została wypowiedziana i swój bieg rozpoczął okres wypowiedzenia, to

2 / 10

Propozycja rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron musi zawierać

3 / 10

Porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę, jeśli propozycja pochodzi od pracodawcy

4 / 10

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron jest dopuszczalne

5 / 10

Pracodawca ukarał pracownika karą porządkową nagany za kradzież mienia pracodawcy. Oznacza to, że

6 / 10

Pracownik porzucił pracę - przestał do niej przychodzić i wykonywać swoje obowiązki. Jeśli pracodawca chce z nim rozwiązać stosunek pracy, to musi

7 / 10

Na wręczenie dyscyplinarki z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych pracodawca ma

8 / 10

Dyscyplinarka ustna jest

9 / 10

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia kończy stosunek pracy

10 / 10

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia dopuszczalne jest

Punktów

Średnia: 70%

0%

22
Created on By spd2

Test do lekcji 12

Test podsumowujący lekcję 12. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje

2 / 10

Zakaz pracy w nocy dotyczy

3 / 10

Pora nocna w zakładzie pracy

4 / 10

Ruchomy rozkład czasu pracy charakteryzuje się tym, że

5 / 10

W podstawowym systemie czasu pracy pracownik co do zasady pracuje (bez nadgodzin)

6 / 10

W równoważnym systemie czasu pracy, przy pracy związanej z ochroną osób i mienia, wymiar dobowy może zostać przedłużony do

7 / 10

Okres rozliczeniowy może zostać przedłużony maksymalnie do

8 / 10

Norma średniotygodniowa czasu pracy dla pełnego etatu wynosi

9 / 10

Doba pracownicza to

10 / 10

Czasem pracy jest czas

Punktów

Średnia: 80%

0%

20
Created on By spd2

Test do lekcji 13

Test podsumowujący lekcję 13. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

Uproszczone ewidencje czasu pracy można prowadzić dla pracowników, zatrudnionych w systemie czasu pracy

2 / 10

Ewidencję czasu pracy prowadzi się co do zasady

3 / 10

Przynajmniej jedna przerwa na karmienie przysługuje kobiecie karmiącej

4 / 10

Dodatkowa godzinna przerwa na załatwienie spraw prywatnych

5 / 10

Przerwa 15 minut, wliczana do czasu pracy przysługuje pracownikowi, który

6 / 10

Odpoczynek dobowy pracownika to

7 / 10

Dyżur pracownika to:

8 / 10

Za pracę w sobotę należy się pracownikowi

9 / 10

Praca w niedziele i święta jest dopuszczalna

10 / 10

Sobota jest dniem wolnym od pracy

Punktów

Średnia: 79%

0%

30
Created on By spd2

Test do lekcji 14

Test podsumowujący lekcję 14. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

Pracownica przez cały rok przebywała na urlopie wychowawczym. Za ten rok

2 / 10

Jeśli pracownik w trakcie roku kalendarzowego zmienia wymiar etatu, to

3 / 10

Wymiar urlopu wypoczynkowego, należnego za dany rok kalendarzowy może pomniejszać

4 / 10

Prawo do tzw. urlopu kolejnego w pełnym wymiarze pracownik nabywa z

5 / 10

W pierwszym roku kalendarzowym pracy pracownik nabywa prawo do urlopu w wymiarze

6 / 10

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego nie wlicza się

7 / 10

Jeśli okres nauki i pracy pokrywa się, to do ustalenia stażu urlopowego i należnego wymiaru urlopu pracownika przyjmuje się

8 / 10

Ukończone studia dają pracownikowi do stażu urlopowego

9 / 10

Urlop wypoczynkowy dla pracownika na 1/2 etatu, należny za rok kalendarzowy, to

10 / 10

W roku kalendarzowym, w którym pracownik podjął pracę po raz pierwszy, prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa z

Punktów

Średnia: 85%

0%

22
Created on By spd2

Test do lekcji 15

Test podsumowujący lekcję 15. Nie martw się, jeśli nie uda Ci się bezbłędnie rozwiązać go za pierwszym czy drugim razem. Ten test jest tylko dla Ciebie, wyniki nie są zapisywane.

1 / 10

Dzień urlopu wypoczynkowego przeliczeniowo to

2 / 10

Pracodawca może odmówić pracownikowi udzielenia urlopu wypoczynkowego

3 / 10

Za czas zwolnienia lekarskiego pracownik

4 / 10

Czy pracownik może się zrzec prawa do urlopu wypoczynkowego?

5 / 10

Czy zleceniobiorca ma prawo do urlopu wypoczynkowego?

6 / 10

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy się jedynie

7 / 10

Pracodawca może zmusić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego

8 / 10

Urlopów zaległych udziela się w terminie do

9 / 10

Urlop na żądanie w wymiarze 4 dni

10 / 10

Urlopów wypoczynkowych udziela się