Regulamin użytkowania serwisu

Postanowienia ogólne

 • 1.

Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług i zasobów platformy szkoleniowej spd2.pl, zwanej w dalszej części Regulaminu Serwisem.

Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika jest wymagana do korzystania z zasobów Serwisu.

 • 2.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

Usługodawca – właściciel i administrator Serwisu – SPD SZKOLENIA z siedzibą w Trzebownisko 932AA, 36-001 Trzebownisko NIP: xxxxxxxxxx, REGON: xxxxxxxxx (weryfikacja na stronie: -)

Platforma – strona internetowa, znajdująca się pod adresem spd2.pl, która umożliwia Użytkownikom korzystanie z zasobów Serwisu: przeglądanie zasobów, zakup i dostęp do kursów, organizowanych w systemie e-learning, udostępnionych do pobrania dokumentów i innych załączników do lekcji kursu, uczestnictwo w kursach w systemie nauki przez internet.

Użytkownik – osoba, korzystająca z zasobów Serwisu, która nie posiada zarejestrowanego konta użytkownika.

Klient – osoba, która zarejestrowała konto Użytkownika w Serwisie.

Uczestnik – osoba, która po dokonaniu rejestracji i założeniu konta w serwisie wykupiła dostęp do określonego szkolenia.

Szkolenie/kurs – zestaw lekcji w postaci prezentacji, ćwiczeń, materiałów poglądowych, zapisów w formie audio i wideo, połączonych w merytoryczną całość, obejmujący zakres wiedzy i praktyki, które zaprezentowane zostały Użytkownikowi/Klientowi/Uczestnikowi na podstronie danego kursu w zakładce „Opis szkolenia”.

Rejestracja w Serwisie – czynność, polegająca na podaniu przez użytkownika wymaganych danych, niezbędnych w celu uzyskania dostępu do niektórych zasobów Serwisu. Procedura rejestracji polega na wybraniu odpowiedniego loginu i hasła, podaniu imienia i nazwiska, kontaktowego adresu e-mail. Rejestracja w Serwisie nie jest możliwa z wykorzystaniem loginu, zajętego uprzednio przez innego Użytkownika, o czym System informuje każdorazowo Użytkownika, dokonującego rejestracji swojego konta.

Nazwa użytkownika/Login – ciąg znaków (jawny), ustalany przez Klienta/Uczestnika na potrzeby rejestracji w Serwisie i korzystania z jego zasobów. Login przypisany jest wyłącznie do jednej osoby i nie może się powtarzać.

Hasło – ciąg znaków (niejawny, znany tylko Klientowi/Uczestnikowi), niezbędny do poprawnego zalogowania się w Serwisie i korzystania z jego zasobów, w tym z udziału w udostępnionych w Serwisie kursach/szkoleniach. Klient/Uczestnik ma prawo każdorazowo i w dogodnym dla siebie czasie zmienić swoje hasło, jak również poprosić o zmianę hasła przez Administratora Systemu.

Warunki techniczne

 • 3.

Do korzystania ze wszelkich zasobów Serwisu, w tym uczestnictwa w organizowanych za pośrednictwem serwisu kursach, niezbędne jest posiadanie dostępu do internetu oraz urządzenia w postaci komputera/tabletu/telefonu komórkowego, umożliwiających prawidłowe wyświetlanie zawartości serwisu. Serwis jest zoptymalizowany do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Usługodawca dopełni należytej staranności, aby Serwis wyświetlał się poprawnie na wszystkich wymienionych urządzeniach oraz aby korzystając z tych urządzeń Użytkownik/Klient/Uczestnik mogli korzystać z zasobów serwisu bez zbędnych dodatkowych działań i czynności.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Serwisu, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Użytkownika/Klienta/Uczestnika, w szczególności z powodu niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności należącego do niego sprzętu. Usługodawca zapewnia pomoc w konfiguracji urządzenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Usługodawca gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Serwisu NIE POWODUJE po stronie Użytkownika/Klienta/Uczestnika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Serwisu NIE JEST wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego.

Ceny szkoleń

 • 4.

Wszystkie podane w Serwisie ceny Szkoleń/kursów/innych płatnych zasobów podawane są w cenach NETTO i BRUTTO.Cena BRUTTO jest ceną ostateczną, uwzględniającą dostęp do szkolenia, przedłużenie dostępu do szkolenia, wydruk i wysyłkę zaświadczeń i certyfikatów oraz opiekę i pomoc Trenera w czasie kursu.

Cena, podana przy produkcie, jest ceną wiążącą obie strony. Właściciel Platformy zastrzega sobie prawo do zmiany cen, przy czym w odniesieniu do poszczególnego Uczestnika, zmiana ceny NIE MOŻE zostać dokonana po zakupie przez niego jednego lub więcej produktów, w szczególności przy odroczonym terminie płatności, wynikającym z wystawionej faktury VAT.

Usługodawca zastrzega sobie prawo ustalania dla poszczególnych Uczestników cen innych, niż wskazane przy produktach, w tym w szczególności udzielania rabatów, zniżek, sprzedaży na raty itp. Ustalenie ceny odbywa się wówczas na drodze kontaktów telefonicznych/poprzez wiadomości e-mail.

Realizacja zamówienia

 • 5.

Użytkownik/Klient, który chce uczestniczyć w organizowanych za pośrednictwem Serwisu Szkoleniach/kursach, dokonuje Rejestracji w Serwisie oraz uiszcza opłatę za udział w Szkoleniu/kursie, drogą wybranej z dostępnych opcji formy płatności. Po złożeniu zamówienia System wysyła automatyczną wiadomość o przetwarzaniu zamówienia, wraz z danymi do dokonania przelewu bankowego. Administrator ma prawo udostępnić Klientowi dostęp do danego szkolenia przed dokonaniem opłaty za udział w nim.

Po dokonaniu Rejestracji Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie założenia konta w Serwisie. Po założeniu konta Użytkownik ma możliwość zalogowania się do Serwisu i korzystania z jego zasobów, w szczególności zapisania się na wybrane przez siebie szkolenie.

Po dokonaniu wyboru Szkolenia/kursu Użytkownik zapisuje się na nie za pomocą stosownego przycisku na podstronie szkolenia oraz uiszcza płatność za Szkolenie/kurs, w którym chciałby wziąć udział.

Dokonanie opłaty za udział w Szkoleniu/kursie jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi szkoleniowej. Od takiej umowy Uczestnik może w każdej chwili odstąpić, w szczególności w sytuacji wystąpienia okoliczności, które utrudniają/uniemożliwiają mu udział w zakupionym szkoleniu. Odstąpienie od umowy równoznaczne jest ze zwrotem środków, jakie Uczestnik uiścił tytułem udziału w szkoleniu.

Użytkownik, który został Uczestnikiem, otrzymuje dostęp do zakupionego przez siebie kursu na określony przedział czasowy, wyrażony w dniach. Ilość dni określona jest każdorazowo w ofercie szkolenia/kursu oraz w jego opisie (Okres abonamentowy). Okres abonamentowy na życzenie Uczestnika jest bezpłatnie przedłużany o żądaną ilość dni. Przedłużenie dostępu do szkolenia odbywa się na wniosek Uczestnika, wysłany w krótkiej wiadomości e-mail.

Korzystanie ze szkolenia w okresie abonamentowym uzależnione jest wyłącznie od woli Uczestnika – korzysta on z udostępnionych materiałów w dowolnie wybranym przez siebie czasie. Administrator Serwisu nie narzuca ani tempa nauki, ani harmonogramu przerabiania poszczególnych lekcji – wszelkie decyzje w tym zakresie zależą od Uczestnika.

Za udział w Szkoleniu/kursie użytkownik otrzymuje – oprócz stosownych certyfikatów i zaświadczeń – fakturę VAT, wystawioną przez Usługodawcę w oparciu o dane Użytkownika, podane w procesie rejestracji albo dane, wskazane w wiadomości e-mail.

Odpowiedzialność

 • 6.

Usługodawca dopełni należytej staranności, aby korzystanie z Serwisu przebiegało bez zakłóceń, a Serwis działał bez usterek i niedogodności dla Użytkowników/Klientów/Uczestników. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych, podejmowania działań, zmierzających do usprawnienia pracy serwisu. W miarę możliwości, jeśli wymienione powyżej czynności nie wynikają z usterek, a z planowanych działań, Usługodawca zobowiązuje się informować Uczestników o tym fakcie z podaniem przewidywanego czasu trwania braku możliwości korzystania z Serwisu przez określony przedział czasowy. W takim wypadku Okres abonamentowy wydłuża się o czas trwania wymienionych czynności.

Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Serwisu nie ma możliwości korzystania z niego, w miarę możliwości zgłasza ten fakt Usługodawcy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Usługodawca niezwłocznie podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Serwisu. Po przywróceniu sprawności funkcjonowania serwisu, Administrator Serwisu informuje o tym fakcie Uczestnika, zgłaszającego problem z dostępem do zasobów serwisu.

Korzystanie z Serwisu

 • 7.

Aby wziąć udział w zakupionym przez siebie Szkoleniu/kursie, Uczestnik loguje się do Serwisu za pomocą ustalonych przez siebie loginu i hasła. Po zalogowaniu nazwa Uczestnika widoczna jest w prawym górnym rogu ekranu, a kliknięcie na nazwę Uczestnika wyświetla jego menu, z dostępem do szkoleń, tablicy wyników, tablicy postępu w szkoleniu itp.

Uczestnik ma dostęp do kursu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem §6 ust. 1 Regulaminu. Czas trwania kursu i terminy korzystania z udostępnionych zasobów zależą wyłącznie od woli Uczestnika, przy czym nie mogą one być dłuższe niż Okres abonamentowy, na jaki Uczestnik uzyskał dostęp do szkolenia. Powyższe oznacza, iż użytkownik rozpoczyna i kończy kurs w dowolnie wybranym przez siebie momencie w okresie obowiązywania Okresu abonamentowego.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu udostępniania swojego konta w Serwisie osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody, powstałe po stronie Uczestnika na skutek udostępnienia przez niego swojego konta w Serwisie osobom trzecim. Mając na względzie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, Administrator Systemu zobowiązuje się do zakazu udostępniania danych Uczestników, podanych przez nich w procesie rejestracji konta Użytkownika, o ile żądanie udostępnienia tych danych osobowych nie pochodzi od uprawnionego organu.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu wszelkiej nieautoryzowanej modyfikacji treści Szkoleń/kursów i udostępnionych materiałów. Uczestnik ma jednak prawo edycji swoich danych, podanych w procesie Rejestracji konta Użytkownika, korzystając z dedykowanego w tym celu menu w profilu Użytkownika.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania zakazu usiłowania prób dostępu do zasobów, do których Usługodawca nie nadał Uczestnikowi uprawnień. W szczególności zakazane są próby logowania się na obce konta.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż wszelkie zasoby, udostępnione mu w trakcie korzystania z Serwisu, objęte są prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a prawo autorskie do wszelkich zasobów w ramach Serwisu należy do Usługodawcy. Z udostępnionych w trakcie lekcji materiałów użytkownik może bez ograniczeń korzystać, o ile nie wiąże się to z jego działalnością komercyjną.

Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia konta Uczestnika oraz cofnięcia przyznanego mu loginu i hasła w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania, zagrażające sprawnemu funkcjonowaniu Serwisu, w tym w szczególności usiłuje przerabiać lub usuwać zasoby Serwisu bez zgody Usługodawcy oraz zachowuje się w stosunku do Usługodawcy oraz innych Uczestników w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego.

W przypadku, o którym mowa w §7 ust. 7 Regulaminu opłata za pozostałą część okresu abonamentowego nie jest zwracana.

Uczestnik ma prawo rezygnacji w każdej chwili z korzystania z zasobów Serwisu, poprzez usunięcie utworzonego przez siebie w Serwisie konta. W przypadku usunięcia konta przez Uczestnika, opłata za udział w Szkoleniu/kursie nie podlega zwrotowi w całości lub części. Opłata podlega zwrotowi, jeśli Uczestnik uzgodnił z Administratorem odstąpienie od zawartej umowy (poinformował Administratora o tym fakcie) przed usunięciem swojego konta z Systemu.

Reklamacje

 • 8.

W przypadku ujawnienia się wad w produktach, oferowanych za pośrednictwem Serwisu, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem adresu e-mail, wskazanego w zakładce „Kontakt”. Reklamacje Uczestnik może zgłaszać również telefonicznie, żądając niezwłocznego usunięcia ujawnionych wad zakupionego produktu.

Reklamacja Uczestnika winna zawierać jego imię i nazwisko, nazwę Szkolenia/kursu, którego reklamacja dotyczy, opis reklamacji wraz ze wskazaniem żądania Uczestnika oraz przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamację.

Po ujawnieniu wady produktu Uczestnik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ujawnienia wady, zawiadamia o jej fakcie Usługodawcę w sposób opisany powyżej. Okres abonamentowy dla Uczestnika ulega wydłużeniu co najmniej o czas rozpatrywania reklamacji, a na życzenie Uczestnika, na okres dłuższy niż czas rozpatrywania reklamacji.

Prawa autorskie

 • 9.

Wszelkie materiały i zasoby, opublikowane w Serwisie, stanowią wyłączną własność Usługodawcy. Są one objęte prawem autorskim w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 roku, nr 24, poz. 83 z późn. zm). Kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów i zasobów, z zastrzeżeniem §9 ust. 2 wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy. Zabronione jest komercyjne wykorzystywanie udostępnionych materiałów.

Materiały i zasoby, zawarte w poszczególnych Szkoleniach/kursach, w tym w szczególności opracowania tekstowe, pliki graficzne, pliki PDF, wzory pism i umów, kalkulatory, szablony, nagrania audio i video, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Uczestnika. Uczestnik może je kopiować i wykorzystywać bez pisemnej zgody Usługodawcy wyłącznie na użytek własny, w tym na potrzeby działalności zawodowej (nie konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy), bez prawa do rozpowszechniania tych materiałów i zasobów, w szczególności za pomocą tzw. chmur czy stron internetowych, służących do współdzielenia i udostępniania plików.

Dane osobowe

 • 10.

Dokonując rejestracji w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych przez niego dobrowolnie danych osobowych (o których mowa w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. z 1997 roku nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji usług, określonych w niniejszym Regulaminie oraz dla spełnienia zadość ustawowym celom.

Dane osobowe Użytkownika/Klienta są niezbędne dla celów rejestracji w Serwisie. Dane osobowe Uczestnika są niezbędne w procesie realizacji zamówienia – uczestnictwa w Szkoleniu/kursie. Dane osobowe nie podlegają ujawnieniu podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem uprawnień właściwych organów do żądania udostępnienia im danych osobowych.

Użytkownik/Klient/Uczestnik ma prawo wglądu, weryfikacji, zmian oraz usunięcia swoich danych osobowych, a także o tym, iż podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Dane osobowe Uczestnika wykorzystywane są wyłącznie w celu wystawienia zaświadczenia na druku MEN, a po jego wystawieniu i potwierdzeniu przez Uczestnika faktu odebrania stosownych dokumentów, są one niezwłocznie usuwane z systemu.

Dane osobowe Klient/Uczestnik może samodzielnie zmieniać, po zalogowaniu się do swojego panelu w Serwisie. Niemożliwa jest jednak zmiana nazwy Uczestnika, który został już przypisany do określonego szkolenia i określonego adresu email.

Postanowienia końcowe

 • 11.

Użytkownik/Klient, stając się Uczestnikiem (dokonując zakupu Szkolenia/kursu w Serwisie) wyraża dobrowolnie zgodę na wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu jest sprzeczne z obowiązującym przepisem prawa, w miejsce zapisu Regulaminu stosuje się bezpośrednio przepis prawa.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu. O zmianie zapisów Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez e-mail, podany przy rejestracji w Serwisie.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak również wszelkie przepisy, dotyczące sprzedaży poza lokalem przedsiębiorstwa.

SPD SZKOLENIA - wszelkie prawa zastrzeżone 2022